AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kırtasiye malzemesi satın alınacaktır

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153881
Şehir : Afyonkarahisar
Yayınlandığı Gazeteler

AFYON TÜRKELİ 20.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/152923
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
A3 KAĞIT (80 GR) = 400 KOLİ A5 OPTİK FORM (110 GR) ÖRNEK 1 = 400.000 ADET A5 OPTİK FORM (110 GR) ÖRNEK 2 = 200.000 ADET TOPLAM 600.000 ADET A5 OPTİK FORM (110 GR) ALINACAKTIR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KARAMAN MAH. KARAMAN İŞ MERKEZİ KAT:4 MERKEZ AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI KAPSAMINDA A3 KAĞIT VE OPTİK FORM A5 (110 GR) ALIMI İHALESİ

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARIÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI KAPSAMINDA A3 KAĞIT VE OPTİK FORM A5 (110 GR) ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/152923

1-İdarenin
a) Adresi : KARAMAN MAHALLESİ KARAMAN İŞ MEREZİ KAT.4 03200 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2722137607 - 2722137605
c) Elektronik Posta Adresi : destek03@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : A3 KAĞIT (80 GR) = 400 KOLİ A5 OPTİK FORM (110 GR) ÖRNEK 1 = 400.000 ADET A5 OPTİK FORM (110 GR) ÖRNEK 2 = 200.000 ADET TOPLAM 600.000 ADET A5 OPTİK FORM (110 GR) ALINACAKTIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM ÖLÇME DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ
c) Teslim tarihi : İŞE SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN HEMEN SONRA BAŞLANIR VE 30 GÜN İÇERİSİNDE BİTİRİLİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KARAMAN MAH. KARAMAN İŞ MERKEZİ KAT:4 MERKEZ AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 02.04.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
TEKNİK ŞARTNAMENİN 3,4,5 VE 6. MADDELERİ GEÇERLİDİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARAMAN MAH. KARAMAN İŞ MERKEZİ KAT:4 MERKEZ AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR