ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kırtasiye malzemesi satın alınacaktır

ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01121733
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HABERKENT 27.01.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/37544
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
101 KALEM MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü-Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Satınalma Birimi / Üniversite Mah. Korgeneral Hulusi Sayın Cad. No: 6/A
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

101 KALEM MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/37544

1-İdarenin
a) Adresi : Üniversite Mah. Korgeneral Hulusi Sayın Cad. No: 6 23100 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : 4242470510 - 4242414451
c) Elektronik Posta Adresi : elazig@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 101 KALEM MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi, Karakoçan İlçe Devlet Hastanesi, Kovancılar İlçe Devlet Hastanesi, Palu İlçe Devlet Hastanesi, Maden İlçe Devlet Hastanesi, Arıcak İlçe Devlet Hastanesi,
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin onayını müteakip; idarelerin talebi doğrultusunda, sipariş tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde ilgili hastanelerin ayniyat depolarına (nakliye ve hamaliye yükleniciye ait olmak üzere) 31/03/2021 tarihine kadar peyderpey teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü-Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Satınalma Birimi / Üniversite Mah. Korgeneral Hulusi Sayın Cad. No: 6/A
b) Tarihi ve saati : 12.02.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Firmalar teklif ettikleri ürünün birer adet örneğini, teknik şartnameye uygunluk açısından değerlendirilmek üzere ihale evrakı ile birlikte sunacaklardır. Numunelerin üzerinde firma adı, ihale kısım numarası, ve malzeme adını gösterir etiket (düşmeyecek/kaybolmayacak şekilde sağlam yapıştırılmış) bulunmalıdır. Numune teslim etmeyen firmaların, numune vermedikleri kalem / kalemler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca istekliler Teklif mektubunda veya ekinde ürünlere ait markaları mutlaka belirteceklerdir. Kalem / kalemlere ait marka belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü-Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Satınalma Birimi / Üniversite Mah. Korgeneral Hulusi Sayın Cad. No: 6/A adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR