DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kırtasiye malzemesi satın alınacaktır

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077834
Şehir : İstanbul / Kadıköy
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020 / 0003
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mal Alımı, Kırtasiye Malzemesi 80 Kalem,71.630.00 Adet
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Doğuş Üniversitemiz Uzunçayır Sok.No:2 Rektörlük Binası Toplantı Salonu  Acıbadem/Kadıköy/İSTANBUL 
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Kırtasiye Malzemesi Alımı 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2020 / 0003
1-İdarenin
a) Adresi : Doğuş Üniversitesi Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem Kadıköy /İstanbul
b) Telefon ve faks numarası : 444 7997– 0216 339 80 36
c) Elektronik posta adresi : satinalma@dogus.edu.tr
ç) İhale Dokümanın görülebileceği web adresi :https://www.dogus.edu.tr/
2-İhale konusu Mal/Hizmet/Yapım İşinin
a) İşin Niteliği, türü ve miktarı :Mal Alımı, Kırtasiye Malzemesi 80 Kalem,71.630.00 Adet
b)Teslim yeri : Doğuş Üniversitesi Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem Kadıköy /İstanbul
c) Teslim Tarihi : Söz konusu malzemeler 12 ay içerisinde değişik tarihlerde, Farklı adetlerde ve İdarenin göstermiş olduğu adreslere teslim edilecektir.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Doğuş Üniversitemiz Uzunçayır Sok.No:2 Rektörlük Binası Toplantı Salonu Acıbadem/Kadıköy/İSTANBUL
b) İhale Tarihi ve saati : 14/11/2019 Perşembe- Saat 10:30
c) İhale Usulü : Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları İhale Yönetmeliği, 16.Madde Açık İhale


4.İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriterler idari şartnamede belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgeler:
İçeriği İdari Şartnamede belirtilmiştir.
4.3.2. Satış sonrası destek ile ilgili:
a) İstekliler, kusurlu ürünleri 3 iş günü içesinde değiştirmeyi taahhüt etmelerigerekmektedir. 4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman a) İstekliler, teklif ettiği ürünlerin marka, modelini belirten yazıyı teklifekinde sunacaktır. b) İstekliler teklif verecekleri ürünlere ait numune sunmak zorundadırlar
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1 Resmi veya Özel Sektöre tek sözleşme ile yapılan Kırtasiye malzemesi, Fotokopi Kağıdı A4, Telli Dosya, Poşet Dosya Vb. Mal Alım işleri benzer iş deneyimi olarak değerlendirmeye alınacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TL (Türk Lirası) karşılığı Doğuş Üniversitesi Acıbadem Yerleşkesi.Uzunçayır Sok.No:2 -3.Blok Muhasebe Müdürlüğü 314 No’lu oda Acıbadem /Kadıköy/İstanbul Muhasebe Biriminden Makbuz karşılığı Nakit ödeme yapılarak temin edilecektir. İl dışındaki katılımcılar için TEB Bankası Beylikdüzü E-5 Şubesi İban No: TR63 0003 2000 0000 0068 1683 50 No’lu Hesaba sadece Banka gişelerinden Firma İsmi ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu yazılarak ödeme yapılmalıdır İhale dokümanlarının satın alınması zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Doğuş Üniversitesi Acıbadem Yerleşkesi Uzunçayır Sok.No:2 Acıbadem /Kadıköy/İstanbul Satınalma Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.
13. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.
14. İhale içerik ve şartları ile ilgili değişiklikler için ihale süresi içinde her türlü zeyilname yayınlama hakkı tarafımıza aittir. 15. Diğer Hususlar:
İhale Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en
avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR