JANDARMA GENEL KOMUTANLIGI ELAZIĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Kırtasiye malzemesi satın alınacaktır

JANDARMA GENEL KOMUTANLIGI ELAZIĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00999872
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HABERKENT 21.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
FIRAT 21.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/240911
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BİR (1) KALEM A4 FOTOKOPİ KAĞIDI VE YEDİ (7) KALEM MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ OLMAK ÜZERE SEKİZ KALEM MAL ALIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ELAZIĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI - 823 NO.LU BİRLİK MAL SAYMANLIĞI DEPOLARI. OLGUNLAR MAHALLESİ TREN İSTASYONU MEVKİİ 1 23100 MERKEZ / ELAZIĞ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.05.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
OLGUNLAR MAHALLESİ TREN İSTASYONU MEVKİİ 1 23100 MERKEZ / ELAZIĞ (Elazığ İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Telefon numarası: 0 424 241 11 80 (Dahili (9023 8470-8471) ) Faks numarası: 0424 241 44 86
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELAZIĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE BAĞLISI BİRLİKLERİN İHTİYACI KIRTASİYE MALZEMESİ MAL ALIMI İŞİ
(ELAZIĞ VALİLİĞİ - İÇİŞLERİ BAKANLIĞI)


KIRTASİYE MALZEMESİ MAL ALIMI; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019 / 240911

1-İdarenin
a) Adresi : OLGUNLAR MAHALLESI, TREN ISTASYONU MEVKI, ÖZEL MEDİCALPARK HASTANESİ YANI 23100 MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : (0424) 241 11 80 - (0424) 241 44 86
c) Elektronik Posta Adresi : naltintas@jandarma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : BİR (1) KALEM A4 FOTOKOPİ KAĞIDI VE YEDİ (7) KALEM MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ OLMAK ÜZERE SEKİZ KALEM MAL ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ELAZIĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI - 823 NO.LU BİRLİK MAL SAYMANLIĞI DEPOLARI. OLGUNLAR MAHALLESİ TREN İSTASYONU MEVKİİ 1 23100 MERKEZ / ELAZIĞ
c) Teslim tarihi : 15 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : OLGUNLAR MAHALLESİ TREN İSTASYONU MEVKİİ 1 23100 MERKEZ / ELAZIĞ (Elazığ İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Telefon numarası: 0 424 241 11 80 (Dahili (9023 8470-8471) ) Faks numarası: 0424 241 44 86
b) Tarihi ve saati : 29.05.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı OLGUNLAR MAHALLESİ TREN İSTASYONU MEVKİİ 1 23100 MERKEZ / ELAZIĞ (Elazığ İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Telefon numarası: 0 424 241 11 80 (Dahili (9023 - 8470) Faks numarası: 0424 241 44 86 adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar OLGUNLAR MAHALLESİ TREN İSTASYONU MEVKİİ 1 23100 MERKEZ / ELAZIĞ (Elazığ İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Telefon numarası: 0 424 241 11 80 (Dahili (9023 8470-8471) ) Faks numarası: 0424 241 44 86 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR