İSTANBUL İL SAĞLIK MÜD.KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKAN.-6

Kırtasiye malzemesi satın alınacaktır

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜD.KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKAN.-6

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00963861
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Yayınlandığı Gazeteler

TÜNAYDIN 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/104663
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 Kısım Kırtasiye Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.04.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zafer Mah. Çınar Sok. Adapark Plaza No:1 K:3 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI-KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI-6

Kırtasiye Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/104663

1-İdarenin
a) Adresi : Zafer Mah. Çınar Sok. Adapark Plaza No:1 Yenibosna BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0 212 454 61 00 - 0 212 454 61 88
c) Elektronik Posta Adresi : khb34ga.hizmet@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kısım Kırtasiye Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Başkanlığımıza bağlı sağlık tesislerinin depolarına(İstanbul Avcılar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İstanbul Murat Kölük Devlet Hastanesi, İstanbul Başakşehir Devlet Hastanesi, İstanbul Beylikdüzü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi, İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi, İstanbul Büyükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İstanbul İlyas Çokay Devlet Hastanesi, İstanbul Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi, İstanbul Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İstanbul S.B.Ü. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul S.B.Ü. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Silivri Devlet Hastanesi)
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren İdarenin yazılı siparişi üzerine 7 (Yedi) iş günü içerisinde İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-6'na bağlı; İstanbul Avcılar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi, İstanbul Başakşehir Devlet Hastanesi, İstanbul Beylikdüzü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi,İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi, İstanbul Büyükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İstanbul Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi, İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi, İstanbul Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İstanbul S.B.Ü. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul S.B.Ü. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Silivri Devlet Hastanesi depo/depolarına peyder pey teslim edilecektir. Hastanelerin ihtiyaçları doğrultusunda, gereksiz stok maliyetleri oluşturmamak kaydıyla sözleşme süresince her bir hastane için en fazla 24 (yirmidört) sipariş planlanmaktadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Zafer Mah. Çınar Sok. Adapark Plaza No:1 K:3 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 11.04.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
NUMUNE: İhaleye katılan istekliler; teklif verdikleri ürünlerin her bir kalemi için numunelerini (marka, model v.b. belirterek ) son teklif verme saatine kadar ilgili idare görevlisine orijinal ambalajında tutanakla teslim edeceklerdir. Son teklif verme saatine kadar numune teslim etmeyen isteklilerin teslim etmediği kalemlere ait teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune değerlendirilmesinde Teknik Şartname kriterleri esas alınacaktır. Numuneler denenerek de değerlendirme yapılabilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Halk Bankası Cağaloğlu Şubesi TR23 0001 2009 7580 0006 0000 09 Nolu hesaba doküman bedeli yatırılarak ödeme makbuzuyla birlikte Zafer Mah. Çınar Sok Adapark Plaza No:1 K:3 İstanbul Kamu Hastaneleri Hzimetleri Başkanlığı - 6 Binası Satın Alma İhale Uygulama Biriminden alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zafer Mah. Çınar Sok. Adapark Plaza No:1 K:3 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR