İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kırtasiye malzemesi satın alınacaktır

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00823413
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/294413
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Müdürlüğümüzün Birimlerinde Kullanılmak Üzere 3 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.07.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Peykhane Cad. No:10 Çemberlitaş/Fatih/İSTANBUL Toplantı Salonu (4. Kat)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


Müdürlüğümüzün Birimlerinde Kullanılmak Üzere Kırtasiye Malzemesi Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/294413

1-İdarenin
a) Adresi : Peykhane Caddesi NO:8 ÇEMBERLİTAŞ/ FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2126383000 - 2126383018
c) Elektronik Posta Adresi : ist.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Müdürlüğümüzün Birimlerinde Kullanılmak Üzere 3 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bakırköy Bölge Depo E-5 karayolu Üzeri Şirinevler Mevkii 112 KOMUTA KONTROL MERKEZİ Bakırköy / İSTANBUL
c) Teslim tarihi : İhale kapsamındaki kalemlerin teslimatı, işe başlama yazısının Yükleniciye tebliğinden itibaren 15/12/2018 tarihine kadar, idarenin talepleri doğrultusunda peyder pey yapılacaktır. Teslim edilecek ürünlerin ilk partisi, idarenin ihtiyacı doğrultusunda, sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama yazısının yükleniciye tebliğinden itibaren, işe başlama yazısında verilen sürede teslim edilecektir. Peyderpey teslim edilecek ürünlerin kalan miktarları ise İdarenin ihtiyacı doğrultusunda, sipariş yazısının yükleniciye tebliğinden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Teslimatlar mesai günleri ( 09:00 -16:00) saatleri arasında işe başlama ve sipariş yazılarında belirtilen adreslere, depo sorumluları eşliğinde yapılacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Peykhane Cad. No:10 Çemberlitaş/Fatih/İSTANBUL Toplantı Salonu (4. Kat)
b) Tarihi ve saati : 12.07.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhaledeki 3 kalem malzeme için teklif vermek isteyen istekliler, teklif verecekleri kalemlere ait 1'er (birer) adet numuneyi , ihale teklif dosyası ile birlikte (zarf, kutu, poşet içerisinde) teslim edeceklerdir. Numuneler üzerinde firma adı, kalem numarası, kaç adet teslim edildiği belirtilecektir. Numuneler idaremizce hazırlanan tutanak karşılığında teslim alınacaktır. Tutanak 2 (iki) nüsha düzenlenecek olup 1 (bir) nüshası istekliye verilecektir. Teslim alınan numunelerden üzerinde ihale kalmayan isteklilere, söz konusu kalemlerle ilgili sözleşme imzalandıktan sonra 20 (yirmi) gün içerisinde iade edilecektir. Üzerinde ihale kalıp ilgili kalemlere ait sözleşme imzalanan firmaların numuneleri ise muayene ve kabul işlemleri tamamlanıncaya kadar saklanacak ve muayene kabul işlemleri tamamlandıktan sonra iade edilecektir. Numune değerlendirmesi teknik şartname hükümleri doğrultusunda yapılacak olup, ihale komisyonunun uzman üyeleri, numunelerin teknik özelliklerine ilişkin testler ve değerlendirme yapacaktır. Söz konusu işin teknik kriterlere uygunluğu İstekliler tarafından ihale dosyasında teknik şartnamenin cevapları ve açıklamaları şeklinde sunulacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı Halk Bankası Cağaloğlu Şubesi (TR23 0001 2009 7580 0006 0000 09 ) IBAN nolu hesabına ya da Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı 'nın Aksaray Mah. Teceddüt Sok. No:31 Fatih/İSTANBUL adresindeki veznesine yatırıldıktan sonra yatırıldığına dair dekont ile birlikte İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 5. kat Mali Hizmetler- Satınalma Biriminden alınacaktır. (Peykhane Cad. No:10 Çemberlitaş/Fatih/İstanbul) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Peykhane Cad. No:10 Çemberlitaş/Fatih/İSTANBUL 5.Kat Mali Hizmetler - Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR