DENİZLİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kırtasiye malzemesi alınacaktır

DENİZLİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/560294
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Denizli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarının 2020 Yılı 86 Kalem Muhtelif Temizlik Malzemesi Alımı İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DENİZLİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DENİZLİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARININ 2020 YILI 44 KALEM MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI İŞİ
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Denizli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarının 2020 Yılı 44 Kalem Muhtelif Kırtasiye Malzemesi Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/560294

1-İdarenin
a) Adı : AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : İNCİLİPINAR MAHALLESİ 1192 SOKAK NO:12 PAMUKKALE/ DENİZLİ 20100 İNCİLİPINAR MAHALLES PAMUKKALE/DENİZLİ
c) Telefon ve faks numarası : 2582413458 - 2582426872
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Denizli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarının 2020 Yılı 44 Kalem Muhtelif Kırtasiye Malzemesi Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Denizli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarının 2020 Yılı 86 Kalem Muhtelif Temizlik Malzemesi Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN AMBARLARI
ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 30 GÜN İÇİNDE MALZEMELER MESAİ GÜNLERİ VE SAATLERİ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.TATİL GÜNLERİ VE MESAİ SAATLERİ DIŞINDA TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 5 GÜN İÇİNDE BAŞLANACAKTIR
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.12.2019 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DENİZLİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin DENİZLİ KADIN KONUK EVİ MÜDÜRLÜĞÜ - TEKNOLOJİK ÜRÜNLER, PAMUKKALE KADIN KONUK EVİ MÜDÜRLÜĞÜ - TEKNOLOJİK ÜRÜNLER, ACIPAYAM SHM MÜDÜRLÜĞÜ - TEKNOLOJİK ÜRÜNLER, ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ - TEKNOLOJİK ÜRÜNLER, ÇİVRİL HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ - TEKNOLOJİK ÜRÜNLER, DENİZLİ HUZUREVİ YBRM MÜDÜRLÜĞÜ - TEKNOLOJİK ÜRÜNLER, ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ - TEKNOLOJİK ÜRÜNLER, İL MÜDÜRLÜĞÜ - TEKNOLOJİK ÜRÜNLER, MERKEZEFENDİ SHM MÜDÜRLÜĞÜ - TEKNOLOJİK ÜRÜNLER, PAMUKKALE SHM MÜDÜRLÜĞÜ - TEKNOLOJİK ÜRÜNLER, ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME M.MÜDÜRLÜĞÜ - TEKNOLOJİK ÜRÜNLER, TAVAS SHM MÜDÜRLÜĞÜ - TEKNOLOJİK ÜRÜNLER kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR