SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kırtasiye malzemesi alınacaktır

SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00964302
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP DOĞUŞ 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
19.01.001
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
93 kalem kırtasiye malzemesi ve kartuş
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SANKO Üniversitesi uygulama ve araştırma Hastanesi R katı
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRTASİYE MALZEMESİ ALINACAKTIR
SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SANKO ÜNİVERSİTESİ

İhale Kayıt Numarası : 19.01.001
2019 Yılına Ait Akademik ve idari personelin kırtasiye malzemesi ihtiyaçları Alımı için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumları ihale yönetmeliği madde 16. açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1- İdarenin
a) Adresi : İncilipınar Mah. Gazimuhtar paşa Bulv. No:36 Şehitkamil/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 0342 211 65 00 - 0342 211 65 57
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@sanko.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : http://www.sanko.edu.tr/
2 -İhale konusu malın
a) İhale konusu olan işin niteliği, miktarı : 93 kalem kırtasiye malzemesi ve kartuş
b) Şartname ve Ekler : şartname ve eklere http://www.sanko.edu.tr/ web adresinden veya SANKO Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğünden temin edilebilir.
3- İhalenin
a) İhalenin yapılacağı adres : SANKO Üniversitesi uygulama ve araştırma Hastanesi R katı
b) ihale tarihi ve saati : 25/03/2019 saat 14:00
c) ihale usulü : Açık İhale Usulü
d) Teklif Türü : Kısmi teklif verilebilir. Birim fiyat usulü .
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği. : 25/03/2019 saat 12:00 kadar Satın alma Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdarİ şartnamede belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdarİ şartnamede belirtilmemiştir.
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: İhale tarih ve saatinden önce, mesai saatleri içerisinde her kaleme ait birer adet numune Satın alma Müdürlüğü yetkili personeline teslim edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin web adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı SANKO Üniversitesi Satın Alma müdürlüğünden DENİZBANK A.Ş.GAZİANTEP TİCARİ MERKEZ 04030 7653786-351 TR770013400000765378600001 hesabına dosya ücreti yatırılarak temin edilebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları gerekmektedir.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SANKO Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 ( atmış ) takvim günüdür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR