DENİZLİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kırtasiye malzemesi alınacaktır

DENİZLİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941957
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

DENİZLİ 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ OLAY 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/35497
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN 2019 YILI MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.02.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İNCİLİPINAR MAHALLESİ 1192 SOKAK NO 12 PAMUKKALE DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DENİZLİ AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN 2019 YILI MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


DENİZLİ AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN 2019 YILI MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


İhale Kayıt Numarası : 2019/35497


1-İdarenin
a) Adresi : İNCİLİPINAR MAHALLESİ 1192 SOKAK NO: 12 PAMUKKALE/ DENİZLİ 20100 İNCİLİPINAR MAHALLESi PAMUKKALE/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2582413458 - 2582426872
c) Elektronik Posta Adresi : atufan@ailevecalisma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN 2019 YILI MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN AMBARLARI
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 30 GÜN İÇİNDE MALZEMELER MESAİ GÜNLERİ VE SAATLERİ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.TATİL GÜNLERİ VE MESAİ SAATLERİ DIŞINDA TESLİMAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İNCİLİPINAR MAHALLESİ 1192 SOKAK NO 12 PAMUKKALE DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 19.02.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin İL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER, 0-6 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER, ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON M.MÜDÜRLÜĞÜ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER, ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER, PAMUKKALE SHM MÜDÜRLÜĞÜ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER, MERKEZEFENDİ SHM MÜDÜRLÜĞÜ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER , ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER, ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER, TAVAS SHM MÜDÜRLÜĞÜ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER, DENİZLİ KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER, PAMUKKALE KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DENİZLİ AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ -EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DENİZLİ AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Çivril Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Pamukkale Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Kadın Konukevi Müdürlüğü-Pamukkale Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Merkezefendi Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Destek Merkezi - Denizli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Denizli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi (0-6 Yaş)-Denizli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Engelsiz Yaşam-Denizli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi-Denizli Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Kadın Konukevi Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Acıpayam Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR