TOKAT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kırtasiye malzemesi alınacaktır

TOKAT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00940073
Şehir : Tokat / Merkez
Semt-Mahalle : DOĞANCIBAĞLARI MAH. / GEYRAS
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSÖZ 06.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/46944
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 Kısım Kırtasiye Malzemeleri ile Toner ve Kartuş Malzemeleri Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Doğancı Bağlar Mah. Gültekin Topçam Bulvarı Tokat Emniyet Müdürlüğü No:120 TOKAT
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRTASİYE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
TOKAT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

2 KISIM KIRTASİYE -TONER VE KARTUŞ MALZEMELERİ ALIMI

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/46944

1-İdarenin

a) Adresi

:

Doğancı Bağları Mahallesi Gültekin Topçam Bulvarı No:120 60100 TOKAT MERKEZ/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3562298470 - 3562298459

c) Elektronik Posta Adresi

:

tokatlojistik@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 Kısım Kırtasiye Malzemeleri ile Toner ve Kartuş Malzemeleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Tokat Emniyet Müdürlüğü Tüketim Deposu.

c) Teslim tarihleri

:

Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan kırtasiye malzemeleri ve toner-kartuş malzemeleri ihtiyaç duyuldukça 31.12.2019 tarihine kadar partiler halinde alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Doğancı Bağlar Mah. Gültekin Topçam Bulvarı Tokat Emniyet Müdürlüğü No:120 TOKAT

b) Tarihi ve saati

:

01.03.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhaleden önce idarede bulunan kırtasiye malzemeleri numuneler görülecek, idarede bulunan numuneye göre teklif edilen her malzemeden 1'er adet numune teslim tutanağı karşılığında idareye teslim edilecek, alınacak toner ve kartuş malzemelerinden her malzeme için 1'er adet orijinal toner ve kartuş numunesi tutanak karşılığında idareye teslim edilecek ve numune teslim alma tutanağı ihale teklif zarfında bulunacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dosya Alındı Belgesi karşılığında Doğancı Bağlar Mahallesi Gültekin Topçam Bulvarı No:120 adresindeki Lojistik Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Doğancı Bağlar Mah. Gültekin Topçam Bulvarı Tokat Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü No:120 TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR