İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Kırtasiye malzemesi alımı yapılacaktır

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01199060
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 26.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/365200
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
22 kısımdan oluşan 29 kalem muhtelif kırtasiye malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.08.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Adalet Sarayı Toplantı Salonu 2. Bodrum Kat C3 Blok Kapı No:3 Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi No:223 34381 ŞİŞLİ-İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

22 KISIMDAN OLUŞAN 29 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

22 kısımdan oluşan 29 kalem kırtasiye malzemesi alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/365200
1-İdarenin
a) Adresi : Merkez Mah.. Abide-i Hürriyet Cad. No:223 34381 ÇAĞLAYAN ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123757148 - 2123757585
c) Elektronik Posta Adresi : istanbul.mimviy@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 22 kısımdan oluşan 29 kalem muhtelif kırtasiye malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İstanbul Adalet Sarayı Levazım Deposu (Çağlayan meydanı - Şişli/İstanbul)
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yapılmasına müteakip ürünlerin tamamı 15 gün içinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Adalet Sarayı Toplantı Salonu 2. Bodrum Kat C3 Blok Kapı No:3 Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi No:223 34381 ŞİŞLİ-İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 25.08.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
YALNIZ A5 KAĞITLARI İÇİN TSE BELGESİ SUNULACAKTIR
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif vereceği kısımlara ait kalemler için numune sunmak zorundadır. Numuneler ihaleden önce idareye verecek ve yazılı onayı alınacaktır.
Teklif verildiği halde numune sunmayan isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 1 inci Kısım, 3 inci Kısım, 4 inci Kısım, 5 inci Kısım, 6 inci Kısım, 7 inci Kısım, 8 inci Kısım, 9 inci Kısım, 10 inci Kısım, 11 inci Kısım, 12 inci Kısım, 13 inci Kısım, 14 inci Kısım, 15 inci Kısım, 16 inci Kısım, 17 inci Kısım, 18 inci Kısım, 19 inci Kısım, 20 inci Kısım, 21 inci Kısım, 22 inci Kısım kısımlarında %4(Dört ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Adalet Sarayı Mali İşler Müdürlüğü Vakıf İşyurdu Yönetimi 3.kat C3 Blok Kapı NO:301 Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi No:223 34381 ŞİŞLİ-İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR