NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kırtasiye malzemesi alımı yapılacaktır

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979681
Şehir : Tekirdağ / Süleymanpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

AVRUPA 11.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/171104
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12 KALEM KAĞIT ÜRÜNLERİ GRUBU VE 142 KALEM KIRTASİYE, OFİS VE SARF MALZEME GRUBU Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.05.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRTASİYE VE OFİS MALZEMELERİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI


KIRTASİYE VE OFİS MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/171104

1-İdarenin
a) Adresi : Namık Kemal Mah. Kampüs Cad. No:1 59030 DEĞİRMENALTI SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2822501350 - 2822509904
c) Elektronik Posta Adresi : imidb@nku.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 KALEM KAĞIT ÜRÜNLERİ GRUBU VE 142 KALEM KIRTASİYE, OFİS VE SARF MALZEME GRUBU
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Rektörlük Depoları
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ihale kapsamında alınan malzemeler yüklenici tarafından en geç 30 takvim günü içinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı depolarına teslim edilecektir. Yüklenici konu ile ilgili gerekli tedbirleri alacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Tarihi ve saati : 06.05.2019 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
ÜRÜNLERİN TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN TEKNİK KRİTERLERE UYGUNLUĞUNU BELİRLEMEK AMACIYLA:
1) 1.KISIM (KAĞIT ÜRÜNLERİ GRUBU) ’NA TEKLİF VEREN İSTEKLİLER:
a)12 Kalem ürünün tamamı için teklif mektubunda belirtilen Ölçü birimine göre 1’er (Adet/Rulo/Koli/Paket/Kutu) numune getireceklerdir.
2) 2.KISIM (KIRTASİYE SARF MALZEME GRUBU) ’NA TEKLİF VEREN İSTEKLİLER:
a)142 Kalem ürünün tamamı için teklif mektubunda belirtilen Ölçü birimine göre 1’er (Adet/Rulo/Koli/Paket) numune getireceklerdir.
-İstekliler teklif ettikleri Kısımlardaki her bir kalem ürüne ait birer adet numuneyi (yukarıda belirtildiği şekilde) orijinal ambalajında (piyasaya arz edilmiş haliyle) İhale dokümanında bulunan “Numune Teslim Tutanağı” ile birlikte ihale saatinden önce ürünlerin üzerlerinde;
İsteklinin adı veya unvanı, ürünün markası ve ihale kısım/kalemi sıra numarası yazılı olarak Rektörlük Deposuna teslim etmek zorundadır. İhale dokümanında bulunan Numune Teslim Tutanağının bir nüshası ihale teklif zarfı ile birlikte sunulacaktır.
-Teslim edilmeyen numunelere ait kısım/kalemler değerlendirmeye alınmayacaktır. Numunelerin, denenmesi veya kullanılması halinde ayrıca ücret ödenmeyecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞIadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR