İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kırmızı et ve beyaz et satın alınacaktır

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01200557
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Yayınlandığı Gazeteler

SON AN 30.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/385649
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 Kısım Halinde 16 Kalem Kırmızı Et Ürünleri ile 9 Kalem Beyaz Et Ürünleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Polisevi Şube Müdürlüğü(PEKOM) Satınalma Büro Amirliği: Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sk. No:6 Zeytinburnu/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2 KISIM KIRMIZI ET VE BEYAZ ET ALIMI

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİSEVLERİ

2 Kısm Kırmızı Et ve Beyaz Et Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/385649

1-İdarenin
a) Adresi : Maltepe Mahallesi Eski Çırpıcı Yolu No:6 34010 Tozkoparan ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124845800 - 2124845878
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma.polisevi@iem.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kısım Halinde 16 Kalem Kırmızı Et Ürünleri ile 9 Kalem Beyaz Et Ürünleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (PEKOM), ORTAKÖY POLİSEVİ TESİSİ, BEYLERBEYİ POLİSEVİ TESİSİ, BAYRAMPAŞA ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ, ÜSKÜDAR ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ VE BALTALİMANI POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ DEPOLARINA TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ(PEKOM), ORTAKÖY POLİSEVİ TESİSİ, BEYLERBEYİ POLİSEVİ TESİSİ, BAYRAMPAŞA ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ, ÜSKÜDAR ÇEVİK KUVVET YERLEŞKESİ VE BALTALİ,MANI POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLARINA İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 4 AY BOYUNCA TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Polisevi Şube Müdürlüğü(PEKOM) Satınalma Büro Amirliği: Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sk. No:6 Zeytinburnu/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 20.08.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
1. İstekli adına düzenlenen, Sanayi Sicil Belgesi.
2. İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen, Kapasite Raporu.
3. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen, İmalat Yeterlik Belgesi.
4. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği, Yerli Malı Belgesi.
5. Alım konusu malın gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde istekli adına olan ve alım konusu mal ve malların faaliyet konusu olarak belirlendiği, Gıda Sicil Belgesi. (sertifika istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen (Gıda Üretim Sertifikası / Gıda Üretim İzin Belgesi)
6. İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kılınan kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Polisevi Şube Müdürlüğü(PEKOM) Satınalma Büro Amirliği: Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sk. No:6 Zeytinburnu/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü Emniyet Genel Müdürlüğü Polisevleri
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR