SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kırmataş malzemeleri satın alınacaktır

SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01165109
Şehir : Mersin / Silifke
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ GÖKSU 18.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/246138
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
30.000 ton Filler dolgu malzemesi(0-12mm), 20.000 ton mıcır (12-19 mm), 1.000 ton Elenmiş ince sıva malzemesi(0-4mm), 30.000ton (0-25mm) Konkasör atık malzemesi alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Silifke Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRMATAŞ MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANLIĞIKırmataş Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/246138

1-İdarenin
a) Adresi : Saray Mahallesi İnönü Bulvarı No:1 33940 SİLİFKE/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3247145050 - 3247142186
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@silifke-bld.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 30.000 ton Filler dolgu malzemesi(0-12mm), 20.000 ton mıcır (12-19 mm), 1.000 ton Elenmiş ince sıva malzemesi(0-4mm), 30.000ton (0-25mm) Konkasör atık malzemesi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici şantiyesi
c) Teslim tarihi : Malzemeler işe başlama tarihinden itibaren 210 gün içerisinde idarenin belirlediği program dahilinde kısımlar halinde teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Silifke Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 09.06.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlik belgesi,
d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İsteklinin yukarıda sayılan belgelerden birini sunması yeterli kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Tekliflerin değerlendirilmesinde isteklinin kırmataş tesisisinin Silifke Belediyesi Yapı Elemanları Üretim ve Asfalt Şantiyesine olan uzaklığı (gidiş-geliş mesafesi) fiyat dışı unsur olarak değerlendirilecektir.
Fiyat dışı unsurlarda kırmataş tesisinin Silifke Belediyesi Yapı Elemanları Üretim ve Asfalt Şantiyesine uzaklığı (gidiş geliş), idarece belirlenen 1069 katsayısı ve motorin pompa fiyatı ile çarpılarak teklif edilen fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve bu katsayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır.
Uygun bedelin tespitinde aşağıdaki formül esas alınacaktır.
A: Teklif değerlendirilmesinde kullanılacak olan aşağıdaki yazılı formül sonucu bulunan değerlendirmeye esas teklif fiyat
B: Teklif edilen fiyat (TL)
C: Kırmataş tesisinin km cinsinden asfalt şantiyesine olan uzaklığı (gidiş geliş)
D: Mesafeden dolayı, alınacak kırmataş maliyetini her bir km için arttıran katsayı idarece 1069 lt/km olarak tespit edildi.
E: İhale tarihinde 1 lt motorinin KDV dahil pompa fiyatı (İdarenin akaryakıt aldığı akaryakıt istasyonunun pompa fiyatı esas alınacaktır.)
Hertürlü kırmataş malzemesi için;
A= B+CxDxE formülü kullanılarak hesaplanacaktır.
Bu formül ile kırmataş tesisinin asfalt şantiyesine uzaklığının teklife ne kadar ekstra maliyet getirdiği tespit edilecektir.
Bu formülün hesaplanmasında kullanılmak üzere, İstekliler kırmataş tesisinin Silifke Belediyesi asfalt şantiyesine olan uzaklığını belgeleyecektir. İstekliler kırmataş tesisinin asfalt şantiyesine uzaklığını gösterir beyannameyi teklifleri kapsamında ibraz etmek zorundadır. İhale komisyonu verilen beyannameyi test ederek doğruluğunu tespit eder.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Silifke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR