TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KAZIM TAŞKENT ŞEKER FABRİKASI

Kireç taşı satın alınacaktır

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KAZIM TAŞKENT ŞEKER FABRİKASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154535
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR 2 EYLÜL 23.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020 /161332
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
± % 20 toleranslı 40.000 Ton Kireçtaşı temini, Fabrika Stok sahasına nakliyesi ve istiflenmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden

Kireç taşı alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet alımı Yönetmeliğimiz esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması halinde ihaleye açık eksiltme veya pazarlık ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası* : 2020 /161332
1-İdarenin
a) adresi :Sivrihisar Cad.No.195 Tepebaşı/ESKİŞEHİR
b) telefon ve faks numarası :0 222 230 27 39 -0 222 230 27 38
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : ± % 20 toleranslı 40.000 Ton Kireçtaşı temini,
Fabrika Stok sahasına nakliyesi ve istiflenmesi

b) Teslim yeri

:Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası
3-İhalenin
a) yapılacağı yer :Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası
b) tarihi ve saati :07.04.2020 Salı günü, Saat 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,
e) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.
4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1-İş Deneyim Belgesi;
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu alım veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak iş deneyim belgesi.
4.2.2.İşletme Ruhsatı
4.2.3.İşletme İzin Belgesi
4.2.4.RAPOR- İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu belgelendirecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış ve kimyasal özelliklerini gösteren T.Ş.F.A.Ş Şeker Enstitüsünden veya fabrikalarımız laboratuarlarından alınmış rapor olacaktır.
4.3- İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir.
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-İhale dokümanı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 236,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler, İhale tarih ve saatine kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini, Birim fiyat teklif olarak verecekler ve ihale sonucu ihale üzerine yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırk beş) takvim günü olmalıdır.
12-İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
13-Konsorsiyum olarak teklif verilemez
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR