KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kimyasal ve sarf malzeme satın alınacaktır

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01175301
Şehir : Kocaeli
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 23.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/307548
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Toplam 22 kısımdan oluşan Kimyasal ve Sarf Malzeme alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SU Genel Müdürlüğü A Blok A-202 nolu ihale salonu İzmit / KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİMYASAL VE SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KİMYASAL VE SARF MALZEME mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/307548

1-İdarenin
a) Adı : KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : D-100 Karayolu Üzeri Seka Park 59 41100 İZMİT/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası : 2623173285 - 2623173292
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : KİMYASAL VE SARF MALZEME
b) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 22 kısımdan oluşan Kimyasal ve Sarf Malzeme alımı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1, 2, ve 3. kısımlardaki malzemeler teknik şartnamelerinde belirtilen İçme Suyu Arıtma Tesislerine teslim edilecektir. Diğer tüm malzemeler İSU 42 Evler Atıksu Arıtma Tesisine teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : 1.Kısım: Anyonik Polielektrolit; 15 takvim günü içerisinde tek seferde, 2.Kısım: Koagülant-Flokülant; idarenin talebi doğrultusunda teknik şartnamede belirtilen teslimat tablosuna göre 1 yıl içerisinde perdey pey, 3.Kısım: Rafine Tablet Kaya Tuzu; İdarenin talebi doğrultusunda her teslimat talepten itibaren 10 takvim günü içerisinde olmak üzere teknik şartnamede belirtilen teslimat tablosuna göre 1 yıl içerisinde perdey pey, diğer kısımlardaki tüm malzemeler sözleşme imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSU Genel Müdürlüğü A Blok A-202 nolu ihale salonu İzmit / KOCAELİ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Aşağıdaki kısımlara teklif veren istekliler belirtilen belgeleri e-teklifleri kapsamında yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecekler ve asıl belgeler istenmesi durumunda süresinde idareye belge asıllarını sunacaklardır;
2.Kısım: Koagülant-Flokülant için; TS EN 17034 “İçme ve Kullanma Sularının Arıtımında Kullanılan Kimyasallar” sınıfında olduğuna dair belge,
3.Kısım: Rafine Tablet Kaya Tuzu için;

  • TS EN 973/2010 standardına uygun üretim yapıldığını gösteren belge,
  • Üreticiye ait ISO 9001 VE TS EN ISO 2200 Gıda güvenliği sertifikaları,
  • Ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu,
  • Örnek Analiz.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

2.Kısım; Koagülant-Flokülant için ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak belirlenecektir. Optimum dozajlara göre Kandıra ve Denizli İçme suyu Arıtma Tesislerinin yıllık birim maliyetleri ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her tesisin yıllık birim maliyet hesabı aşağıdaki formüle göre yapılacaktır. Yıllık Birim Maliyet Hesabı = Yıllık Debi (m3/yıl) x Optimum Dozaj (kg/m3) x Birim Fiyat (TL/kg Birim Maliyet hesaplarına göre verim ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi aşağıdaki formüle göre yapılacaktır. TM (TL/yıl) = Kandıra İçme suyu A.T. YBM (TL/yıl) + Denizli İçme suyu A.T. YBM (TL/yıl) Kısaltmalar: TM: Toplam Maliyet AT: Arıtma Tesisi YBM: Yıllık Birim Maliyeti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR