İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ (GTHB)

Kimyasal malzeme satın alınacaktır

İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ (GTHB)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01166810
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 23.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/253787
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
98 Kalem Kimyasal Malzeme. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi No:78 34153 Florya / Bakırköy / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİMYASAL MALZEME SATIN ALINACAKTIR

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI - İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ’NE 98 KALEM KİMYASAL MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/253787

1-İdarenin
a) Adresi : Senlikköy Mahallesi Florya Caddesi No:78 34153 Florya BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2126633961 - 2126634296
c) Elektronik Posta Adresi : istanbul.gidalab@tarimorman.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 98 Kalem Kimyasal Malzeme.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ AMBARI- Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi No:78 34153 Florya / Bakırköy / İSTANBUL
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 90 gün içinde mal teslimi yapılmalıdır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi No:78 34153 Florya / Bakırköy / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 23.06.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ile birlikte “Teknik Şartnameye Uygunluk belgesi” başlığı altında Teknik şartnameye uygunluğunu madde madde cevaplandırarak yazılı açıklamalarını imzalı ve kaşeli olarak sunacaktır. Teklif edilen mal ve/veya malzemelerin teknik şartnamede belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ürünün detaylı teknik özelliklerini gösteren orijinal fotoğraflı katalog, sertifika v.b. tanıtım materyallerinin sunulması zorunludur.
Burada belirtilmeyen diğer hususlar da mal ve / veya malzemelerin Teknik Şartnamelerin de belirtilen hususlar geçerlidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi No:78 34153 Florya / Bakırköy / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR