BODRUM K.K. KOMUTANLIĞI ÖZEL EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI

Kimyasal malzeme alımı yapılacaktır

BODRUM K.K. KOMUTANLIĞI ÖZEL EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/298444
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
RAFİNE TABLET TUZ (SODYUM KLORÜR TABLETLERİ) KLOR (SODYUM HİPOKLORİT SIVI) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.07.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Öz.Eğt.Mrk.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı Eskiçeşme Mah. Osmannuri Bilgin Cad. 1/1 Bodrum/MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 2 KALEM KİMYASAL MALZEME ALIMI

ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 2 KALEM KİMYASAL MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/298444

1-İdarenin
a) Adresi : ÖZEL EGITIM MERKEZI KOMUTANLIGI OSMAN NURI BILGIN CADDESI 1 48400 BODRUM/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2523130250 - 2523161122
c) Elektronik Posta Adresi : kampbodrum@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : RAFİNE TABLET TUZ (SODYUM KLORÜR TABLETLERİ) KLOR (SODYUM HİPOKLORİT SIVI)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Öz.Eğt.Mrk.K.lığı Taş.Tük.412 Mal Saymanlığı Bodrum /MUĞLA depolarına defaten teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip (izleyen) ilk günden (ilk gün dâhil) itibaren işe başlanacak ve yüklenici ihale konusu malları, sözleşmenin imzalanmasını müteakip (izleyen) ilk günden (ilk gün dâhil) itibaren 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde defaten teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Öz.Eğt.Mrk.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı Eskiçeşme Mah. Osmannuri Bilgin Cad. 1/1 Bodrum/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 17.07.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin RAFİNE TABLET TUZ , SODYUM HİPOKLORİT SIVI (KLOR) kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Öz.Eğt.Mrk.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı Eskiçeşme Mah. Osmannuri Bilgin Cad. 1/1 Bodrum/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR