SARAYÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kilitli parke taşı satın alınacaktır

SARAYÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979698
Şehir : Konya / Sarayönü
Yayınlandığı Gazeteler

SARAYÖNÜ MANŞET 16.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Fen İşleri Müdürlüğü
İhale Kayıt No
:
2019/175229
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.100.000 Adet Kilitli Parke Taşı (20x16,5x6 cm'lik Natürel Renkte) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.05.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Doğu İstasyon Mahallesi Tahir Çelik Caddesi No: 58 Sarayönü / KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI
SARAYÖNÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kilitli Parke Taşı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/175229

1-İdarenin

a) Adresi

:

Dogu Istasyon Mahallesı Tahır Çelık Caddesı No:58 42430 SARAYÖNÜ/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3326171010 - 3326173031

c) Elektronik Posta Adresi

:

sarayonu_belediyesi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.100.000 Adet Kilitli Parke Taşı (20x16,5x6 cm'lik Natürel Renkte)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Beton Parke Taşının yüklenmesi yüklenici tarafından yapılacak olup, nakliyesi ve boşaltma işlemi Belediyemizce yapılacaktır. Alınacak malın nakliyesi Belediyemiz tarafından yapılacağından Yüklenici firmanın mal teslim yeri Konya Merkez İlçeleri Selçuklu, Karatay veya Sarayönü ilçe sınırları içerisindeki imalat depolarından Yüklenicinin teslim etmesi gerekmektedir. Konya İli dışından ve Konya'nın Selçuklu, Karatay, Sarayönü İlçeleri dışından İhaleye katılacak yüklenicilerin nakliye ücreti almadan ihale konusu kilitli parke taşlarını Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesine nakledilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, gerekli ihale ve sözleşme işlemlerinin tamamlanmasından sonra işe başlanacak olup, işin süresi 100 (Yüz) takvim gündür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Doğu İstasyon Mahallesi Tahir Çelik Caddesi No: 58 Sarayönü / KONYA

b) Tarihi ve saati

:

07.05.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sarayönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sarayönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR