ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kilitli parke, kumlamalı beton parke, beton bordür, oluk ve şev taşı satın alınacaktır

ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01155762
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM SAKARYA 25.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/147346
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Beton Bordür 8000 metre, kilitli parke 939600 adet, şev taşı 4500 adet, yağmur oluğu 3000 metre, kumlamalı beton parke taşı 300 metrekare Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
CUMHURİYET MAHALLESİ, KOLAĞASI SOKAK NO: 3 ADAPAZARI BELEDİYESİ MECLİS SALONU ADAPAZARI SAKARYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİLİTLİ PARKE, KUMLAMALI BETON PARKE,BETON BORDÜR,OLUK VE ŞEV TAŞI SATIN ALINACAKTIR
ADAPAZARI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Kilitli Parke, Kumlamalı Beton Parke,Beton Bordür,Oluk ve Şev Taşı Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/147346

1-İdarenin
a) Adresi : Adapazarı Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesi Dağdibi Mah. Enka Okulları Cd. No:9 - ADAPAZARI/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası : 2643233754 - 2643233140
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@adapazari.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Beton Bordür 8000 metre, kilitli parke 939600 adet, şev taşı 4500 adet, yağmur oluğu 3000 metre, kumlamalı beton parke taşı 300 metrekare
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Malzemenin nakliyesi yükleniciye ait olmak üzere, Parke, Bordür, yağmur oluğu ve Şev Taşı malzemeleri; Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait Dağdibi mevkiinde bulunan şantiyeye ve istenildiğinde Adapazarı Belediyesi sınırları içerisindeki bir sahaya idarenin ihtiyacı doğrultusunda, idarenin bildireceği cins ve miktarlardaki malzeme paletler halinde teslim edilecektir.Ayrıca teslimattan sonra boşalan paletler yüklenici tarafından toplanacaktır. Kaybolan boş paletlerden idaremiz sorumlu değildir.
c) Teslim tarihi : Malzemenin nakliyesi yükleniciye ait olmak üzere, Parke, Bordür, yağmur oluğu ve Şev Taşı malzemeleri; Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait Dağdibi mevkiinde bulunan şantiyeye ve istenildiğinde Adapazarı Belediyesi sınırları içerisindeki bir sahaya idarenin ihtiyacı doğrultusunda, idarenin bildireceği cins ve miktarlardaki malzeme paletler halinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : CUMHURİYET MAHALLESİ, KOLAĞASI SOKAK NO: 3 ADAPAZARI BELEDİYESİ MECLİS SALONU ADAPAZARI SAKARYA
b) Tarihi ve saati : 17.04.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cumhuriyet Mah. Kolağası Sok. No:3 Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR