ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kilitli parke, beton bordür ve bazalt plak alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00759687
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA YENİHABER 28.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Fen İşleri Müdürlüğü
İhale Kayıt No
:
2018/84865
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.161.000 Ad. Kilitli Parke, 2.000Mt Yağmur Oluğu, 10.000Mt Beton Bordür, 19.800Ad.Küp Taş, 240Mt Granit Bordür, 400 AdBazalt Plak Ve 4.500 Ad Şev Taşı Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.03.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale ve toplantı Salonu Dağdibi Mahallesi Enka Okulları Cad. No:9 Adapazarı / SAKARYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİLİTLİ PARKE, YAĞMUR OLUĞU, BETON BORDÜR, KÜP TAŞ, GRANİT BORDÜR, BAZALT PLAK VE ŞEV TAŞI SATIN ALINACAKTIR

ADAPAZARI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜKilitli Parke, Yağmur Oluğu, Beton Bordür, Küp Taş, Granit Bordür, Bazalt Plak Ve Şev Taşı Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/84865

1-İdarenin

a) Adresi

:

Adapazarı Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesi Dağdibi Mah. Enka Okulları Cd. No:9 - ADAPAZARI/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2643233754 - 2643233140

c) Elektronik Posta Adresi

:

fenisleri@adapazari.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.161.000 Ad. Kilitli Parke, 2.000Mt Yağmur Oluğu, 10.000Mt Beton Bordür, 19.800Ad.Küp Taş, 240Mt Granit Bordür, 400 AdBazalt Plak Ve 4.500 Ad Şev Taşı Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Dağdibi Mevkiinde bulunan şantiyeye ve istenildiğinde Adapazarı Belediyesi sınırları içerisindeki bir sahaya idarenin ihtiyacı doğrultusunda, idarenin bildireceği cins ve miktarlardaki malzeme paletler halinde teslim edilecektir. Malzemelerin teslimi sırasındaki tüm nakliye yükleme ve boşaltma işlemi yükleniciye aittir. Boşaltma için gerekli olan forklift idare tarafından temin edilecektir. Ayrıca teslimattan sonra boşalan paletler yüklenici tarafından toplanacaktır. Kaybolan boş paletlerden idaremiz sorumlu değildir

c) Teslim tarihleri

:

Dağdibi Mevkiinde bulunan şantiyeye ve istenildiğinde Adapazarı Belediyesi sınırları içerisindeki bir sahaya idarenin ihtiyacı doğrultusunda, idarenin bildireceği cins ve miktarlardaki malzeme paletler halinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale ve toplantı Salonu Dağdibi Mahallesi Enka Okulları Cad. No:9 Adapazarı / SAKARYA

b) Tarihi ve saati

:

22.03.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adapazarı Belediyesi Gelir Müdürlüğü'ne doküman bedeli yatırıldıktan sonra Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birimi Dağdibi Mahallesi Enka Okulları Caddesi No:9 Adapazarı / Sakarya adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birimi Dağdibi Mahallesi Enka Okulları Cad. No:9 Adapazarı / SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR