MAHMUDİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kilitli beton parke ve beton bordür alınacaktır

MAHMUDİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00826221
Şehir : Eskişehir / Mahmudiye
Semt-Mahalle : ORTA MAH. / MAHMUDİYE
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ İRADE 22.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/307746
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
40500 m²Kilitli Beton Parke taşı ve 8400 metretül beton bordür taşı alımı Ayrıntılı bilgiyi EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.07.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Orta Mahalle Eskişehir Caddesi No:124 Mahmudiye/Eskişehir
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
MAHMUDİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kilitli beton parke ve beton bordür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2018/307746

1- İdarenin
a) Adresi : Mahmudiye Belediye Başkanlığı
Orta Mahalle Eskişehir Caddesi No:124 Mahmudiye/Eskişehir
b)Telefon numarası : 0222 6113057-222 6112345
c) Elektronik posta adresi : mahmudiyebld@mynet.com
ç) İhale dokümanın görülebileceği internet:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi

2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 40500 m²Kilitli Beton Parke taşı ve 8400 metretül beton bordür taşı alımı
Ayrıntılı bilgiyi EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim (yeri/yerleri) :TEKNİK ŞARTNAME BÖLÜMÜNDE EK 2 CETVELDE BELİRTİLEN.
c) Teslim (tarihi/tarihleri) : Sözleşme Tarihinden İTİBAREN 120 gün içinde.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Orta Mahalle Eskişehir Caddesi No:124 Mahmudiye/Eskişehir
b) Tarihi ve saati : 25/07/2018 ÇARŞAMBA günü saat 14.00’de

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları ve EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orta Mahalle Eskişehir Caddesi No:124 Mahmudiye ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif edilen birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar
İhale, kanunun 38. Maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR