BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kilit taşı, inşaat demiri ve portland çimento alınacaktır

BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077537
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

BİRECİKİN SESİ 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/542599
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Nervürlü inşaat demiri 110 ton, portland çimento (her torba 50 kğ ağırlığında, 32.5 standartlarında) 10.000 torba, beton kilit taşı 25000 m2 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Belediyenin Karşıyaka Mahallesinde bulunan deposuna veya İlçe sınırları içerisinde belediyenin tarif ettiği yerlerde teslim alınacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Birecik Belediyesi Mehmet Emin Akhan Kültür Merkezi (İşbank Şubesi Bitişiği) - BİRECİK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİLİT TAŞI, İNŞAAT DEMİRİ VE PORTLAND ÇİMENTO SATIN ALINACAKTIR
BİRECİK BELEDİYESİ - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz merkez ve kırsal mahallelerin alt ve üst yapısında kullanılmak üzere kilit taşı (H=8 CM) nervürlü inşaat demiri ve portland çimento alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/542599
1-İdarenin
a) Adresi : Merkez Mahallesi - A.Menderes Bulvarı - N0:30 63400 MERKEZ BİRECİK/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4146521007 - 4146521392
c) Elektronik Posta Adresi : birecikbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Nervürlü inşaat demiri 110 ton, portland çimento (her torba 50 kğ ağırlığında, 32.5 standartlarında) 10.000 torba, beton kilit taşı 25000 m2
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Belediyenin Karşıyaka Mahallesinde bulunan deposuna veya İlçe sınırları içerisinde belediyenin tarif ettiği yerlerde teslim alınacaktır.
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 120 gün içerisinde belediyenin ihtiyaç duyduğu malzemelerin tamamı ilçe sınırları içerisinde belirtilen yerlerde teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Birecik Belediyesi Mehmet Emin Akhan Kültür Merkezi (İşbank Şubesi Bitişiği) - BİRECİK
b) Tarihi ve saati : 22.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İhale konusu; Nervürlü İnşaat Demiri, Portland Çimento (32.5), ve Beton Kilit Taşları teknik şartnamelerinde belirtilen TSE belgeleri teklif dosyasında sunulacak
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre satışını gerçekleştirdiği İnşaat malzemeleri satışına ait iş deneyim belgesi veya bu konuda satışını gerçekleştirdiği satışlardan dolayı kestiği faturalar iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir. İş deneyim belgesi yerine sunacak faturaların tutarı bu iş için teklif ettiği bedelin %10'nundan az olamaz.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Birecik Belediyesi - Fen İşleri Müdürlüğü -Merkez Mahallesi - A.Menderes Bulvarı - N0:30 -63400 Merkez - Birecik / Şanlıurfa adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR