ANKARA TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kesintisiz güç kaynağı (UPS) satın alınacaktır

ANKARA TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01026159
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 15.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/335430
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Alım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
1- 60 kVA/60kW Gücünde Kesintisiz Güç Kaynağı Teslim Yeri: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA 2- 10 kVA Gücünde Kesintisiz Güç Kaynağı Teslim Yeri: Gazi Mah. A.O.Ç. Ankara Bulvarı Yenimahalle/ANKARA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.07.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) SATIN ALINACAKTIR KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) SATIN ALINACAKTIR

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TİGEM) MERKEZ

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/335430
1-İdarenin

a) Adresi : Karanfil Sk. No: 62 06100 Bakanlıklar ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124178470 - 3124177839
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@tigem.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 2 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Alım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1- 60 kVA/60kW Gücünde Kesintisiz Güç Kaynağı Teslim Yeri: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA 2- 10 kVA Gücünde Kesintisiz Güç Kaynağı Teslim Yeri: Gazi Mah. A.O.Ç. Ankara Bulvarı Yenimahalle/ANKARA
c) Teslim tarihi : Sözleşme Konusu 2 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı Sözleşmenin İmzalanmasını Müteakip Altmış (60) Takvim Günü İçinde İdareye Teslim Edilmelidir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA
b) Tarihi ve saati:31.07.2019 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-İstekliler teklifleriyle birlikte kesintisiz güç kaynağına ait katalog,fotoğraf,broşür ve benzeri dökümanların teklif zarfında sunacaklardır.Sunulan bu dökümanlarda teklif edilen ürün kaşe-imza edilmek suretiyle işaretlenecektir.Katalog,fotoğraf,broşür vb dökümanı teklif zarfında sunmayan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2-UPS Üreticisi veya ithalatçı firmanın ''TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi''teklif ile birlikte sunulmalıdır.
3-Üretici firma ve/veya ithalatçı firmanın 10 yıl boyunca yedek parça tedarik edeceğine dair taahhütname teklif ile birlikte sunulmalıdır.
4-Teklif verilen ürüne ait teknik şartnamenin tüm maddelerini tek tek cevaplandırıldığı Teknik Şartname cevapları teklif ile birlikte sunulmalıdır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR