İÜ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kesintisiz güç kaynağı satın alınacaktır

İÜ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063283
Şehir : İstanbul / Avcılar
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE DAMGA 10.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/487123
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
TEKNİK ŞARTNAME TABLO 1.1 DE BELİRTİLEN MUHTELİF YERLERE TESLİM VE KURULUM YAPILACAKTIR.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği Hastane Müdürlüğü Prefabrik Bina H Blok 2.Kat İhale Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/487123

1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAH. VALİDE SULTAN CAD. 2 BAHÇEKÖY SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 02123382400 - 2122261113
c) Elektronik Posta Adresi : orman@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : TEKNİK ŞARTNAME TABLO 1.1 DE BELİRTİLEN MUHTELİF YERLERE TESLİM VE KURULUM YAPILACAKTIR.
c) Teslim tarihi : Teknik şartnamede tablo 1.1'de detayları yazıldığı üzere İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Dekanlığı'na bağlı ilgili birimlerine sözleşme imzalanmasına müteakip 70 (yetmiş) gün içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği Hastane Müdürlüğü Prefabrik Bina H Blok 2.Kat İhale Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 24.10.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Ayrıntılarına teknik şartnamede yer verildiği gibi;

 • Bölge bayi listesi,
 • Teklif edilen ürünlerin üreticisinin veya ithalatçısının teknik servis referansları,
 • Teklif veren firmanın aynı veya benzeri güçte Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) sistemi kurduğuna ve işletmeye aldığına dair referansları,
 • Teklif veren firmanın yetkili satıcı olduğunu gösterir belgeyi,
 • Kesintisiz güç kaynakları sistemleri çalışır vaziyette teslim edildiği tarihten itibaren 5 Yıl Süre ile firma garantisi altında olduğuna dair yazı,
 • Kesintisiz güç kaynaklarının CE Belgeleri,
 • Kesintisiz güç kaynakları üretici veya ithalatçı firmanın "TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi"
 • Kesintisiz güç kaynakları üretici veya ithalatçı firmanın "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi"
 • Kesintisiz güç kaynakları üretici veya ithalatçı firmanın 10 yıl boyunca yedek parça tedarik edeceğine dair yazı,
 • Kesintisiz güç kaynaklarında kullanılacak akülerin TS 1352-2 EN 60896-21, TE 1352-3 EN 60896-22, TS EN 61000-6-3 standartlarına uygun olduklarını gösteren belgeleri,
 • Akülerin TSE belgeleri,
 • KGK lar ile birlikte teklif edilen akü grupları tam bakımsız kuru tipte " kurşun-asit karışımı (maintenance free lead-acid)" olacağına dair yazı ihale dosyasında teklif ile birlikte sunulacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettiği cihazın teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve opsiyonel (isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren üretici tarafından hazırlanan katalog veya tanıtım dökümanlarını teklif dosyasına eklemek zorundadır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği Hastane Müdürlüğü Prefabrik Bina H Blok 2.Kat İhale Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR