İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kesintisiz güç kaynağı satın alınacaktır

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00605449
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 22.05.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/235859
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet 90 KVA lık Kesintisiz güç Kaynağı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.06.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kalenderhane Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. No 16 34134 Vezneciler Fatih / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Odaları için Kesintisiz Güç Kaynağı Alımı ve Enerji Altyapısı İyileştirme İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/235859

1-İdarenin
a) Adresi : Kalenderhane Mahallesi 16 Mart Şehitleri Caddesi 16 34134 Vezneciler FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124400027 - 2124401701
c) Elektronik Posta Adresi : bilgiislem@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 adet 90 KVA lık Kesintisiz güç Kaynağı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kalenderhane Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. No 16 34134 Vezneciler Fatih / İSTANBUL
c) Teslim tarihi : Proje, Sözleşme tarihinden itibaren 90 gün içerisinde bitirilecek, şartnamede özellikleri belirtilen tüm cihazlar, malzemeler ve sistemin tamamı çalışır halde eksiksiz teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kalenderhane Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. No 16 34134 Vezneciler Fatih / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 19.06.2017 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İdare tarafından isteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edeceği belirtilecektir. İdarenin yukarıdaki belgeleri birlikte istemesi ( Alım konusu mal gıda, fidan, çiçek, tohum veya tıbbi cihaz, silah ve mühimmat değil ise (d), (e), (f) ve (g) alt bentlerinde yer alan belgelerin belirtilmesi gerekmemektedir.); isteklinin ise bu belgelerden birini sunması yeterlidir. Ancak kontrole tabi liste kapsamında bulunan harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat ve patlayıcı maddelere ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili bakanlık veya kuruluşça verilen üretim/işletim izni (müsaadesi) belgesinin sunulmak zorunda olduğu ayrıca belirtilecektir.
İstekli firma belirtilen cihaz yada malzemeler için üretici firma veya yetkili distribütör firma tarafından verilmiş satış yetkisine sahip olacak ve bu durum ihale dosyasında belgelendirilecektir.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekli firmanın Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunacak ve bu belge ihale dosyasında sunulacaktır.
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:
Modüler Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Üretici firma IS09001 ve ISO 14001 kalite sertifikalarına sahip olmalıdır.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklifle birlikte aşağıdaki dokümanlar verilecektir:
a) Teklif edilen panellere ait yerleşim planları ve öngörünüş çizimleri,
b) Teklif edilen panellere ve tüm ürünlere ait teknik broşür,
c) Teklif edilen panellere ve ana ürünlere (şalterler, kontaktörler, röleler, v.b) ait tip test raporları.
Teslimatla birlikte aşağıdaki dokümanlar verilecektir:
a) Teslim edilen panellere ait yerleşim planları ve öngörünüş çizimleri,
b) Teslim edilen tüm ürünlere ait işletme ve bakım kitapçıkları
c) Kablaj şeması.
d) Kesintisiz Güç Kaynağı Alımı ve Enerji Altyapısı İyileştirme İşi Teklif edilen ürüne ait katalog ve teknik özellikler ile beraber bu şartnamede istenilen bütün bilgi ve belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde Kesintisiz Güç Kaynağı Alımı ve Enerji Altyapısı İyileştirme İşi benzeri iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Süleymaniye Cad. Numara 25 Süleymaniye-İstanbul adresine)adresine bedeli yatırılmak kaydı ile makbuzun ibrazıyla İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Satın alma servisi Kalenderhane Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. No 16 Vezneciler Fatih/İstanbul adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kalenderhane Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. No 16 34134 Vezneciler Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR