EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kent görselleri ve aydınlatma ürünleri satın alınacaktır

EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01120859
Şehir : Afyonkarahisar / Emirdağ
Yayınlandığı Gazeteler

EMİRDAĞ 24.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/31873
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 Kalem Özel İmalat Kent Görselleri ve aydınlatma ürünü alımı işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Emirdağ Belediyesi çok amaçlı toplantı salonu ( incili mahallesi eskişehir cad. no:1 belediye ranttesisleri) Afyonkarahisar/Emirdağ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

5 KALEM ÖZEL İMALAT KENT GÖRSELLERİ VE AYDINLATMA ÜRÜNLERİ

ALIM İŞİ
EMİRDAĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5 KALEM ÖZEL İMALAT KENT GÖRSELLERİ VE AYDINLATMA ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/31873
1-İdarenin
a) Adresi : INCILI MAHALLESI CUMHURIYET MEYDANI BELEDIYE RANT TESISLERI 1 03600 EMİRDAĞ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2724427801 - 2724412018
c) Elektronik Posta Adresi : info@emirdag.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kalem Özel İmalat Kent Görselleri ve aydınlatma ürünü alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Emirdağ Belediyesi Sınırları içerisinde gösterilecek Cadde ve Sokaklarda gösterilen Elektrik direklerin yerlerine, Kavşak alanına ve köprülere montajı yapılacaktır.
c) Teslim tarihleri : İşin tamamlanması 50 takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Emirdağ Belediyesi çok amaçlı toplantı salonu ( incili mahallesi eskişehir cad. no:1 belediye rant tesisleri) Afyonkarahisar/Emirdağ
b) Tarihi ve saati : 19.02.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :
İsteklilerin yıllık en az ihalede belirtilen miktarda kent görseli ve aydınlatma direği üretimi yaptıklarına dair kapasite raporu sunmaları gerekmektedir. Yetkili satıcı olarak ihaleye katılım gösterecek olan istekliler yetklili satıcısı oldukları imalatçı firmanın belgelerini sunmak zorundadır. İş ortaklıklarında ortaklardan birinin bu belgeyi sunması yeterlidir.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İhaleye katılacak olan istekliler ürünlere ilişkin imalatçı olduklarını aşağıdaki belgeler ile tesvik etmelidir. İsteklilerin yetkili satıcı olması durumunda dahi imalatçı firmaya ait kapasite raporu ve imalat yeterlilik belgelerini yetkili satıcı belgeleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
Aday veya isteklilerin Aydınlatma direkleri için imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler sunacak olup, sunacağı belge veya belgeler şunlardır.
a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İhaleye konu ürünlere ait iki (2) yıllık garanti süresi içerisinde, ürünlerde meydana gelebilecek arızalarda yükleniciye bildirim yapıldığı saatten itibaren en geç 24 (Yirmidört) saat içinde arıza giderilmelidir. şayet aydınlatma ürününün temini gerekiyorsa 48 (Kırksekiz) saat içinde çalışır halde teslim etmeyi taahhüt etmiş sayılacaktır. İstekliler ihale kapsamında servis ve bakım hizmetlerine ilişkin bir Teknik Servis adresi göstermek zorundadırlar.
4.3.4. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
ihtiyaç kalemlerindeki 10 + 10 MT. Boyunda Gövdesi Ledsiz Motif Ledli Alüminyum Aydınlatma Direği için TEDAŞ Genel Müdürlüğü onaylı Tip Proje Onayı belgesinin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış veya idarece aslı onaylanmış belgeyi teklif zarfında sunmaları gerekir.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
- İstekliler Teknik şartnameye uygun olarak,
1 adet 10+10 metre boyunda olan aydınlatma direğini ve tüm detayları ekteki şartnamesine uygun olan korkuluk numunelerini , ihale tarih ve saatine kadar Emirdağ Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü şantiyesine teslim edeceklerdir. İstekliler numune teslim ettiklerine dair “Numune Teslim Tutanağı”nın aslını teklif zarfı içerisinde sunacaklardır. Numune getirmeyen, numuneleri teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmayan ve numune teslim tutanağını teklif zarfı içerisinde sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İDAREYE TESLİM EDİLECEK NUMUNE LİSTESİ:
1 adet 10 + 10 MT. Boyunda Gövdesi Ledsiz Motif Ledli Alüminyum Aydınlatma Direği
120 CM Boyunda Sac Motifli Ledli Dekoratif Alüminyum Korkuluk
- Boya kalitesi için 500 saat testinden geçtiğini gösteren tuzlu Sis Test Raporunu teklif zarfı içerisinde sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş Alüminyumdan imal edilmiş Kent görselleri veya Alüminyum aydınlatma direği satışları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emirdağ belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR