YUNUSEMRE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kendin yap atölyesi için malzeme ve mal alım ihalesi

YUNUSEMRE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01158035
Şehir : Manisa / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

MANİSA''DA GÜNDEM 04.04.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/180757
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
YUNUSEMRE KENDİN YAP ATÖLYESİ PROJESİ KAPSAMINDA 5 (BEŞ) LOT/KISIM HALİNDE TOPLAMDA 562 ADET ATÖLYE EKİPMAN MALZEME ALIMI İŞİ Ayrıntılı bilgi Teknik Şartnamede yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.04.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
UNCUBOZKÖY MAHALLESİ MİMAR SİNAN BULVARI NO:173 YUNUSEMRE/MANİSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü


YENEP Kendin Yap Atölyesi İçin Malzeme ve Mal Alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/180757

1-İdarenin
a) Adresi : Uncubozköy Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı, No:173/1 45030 YUNUSEMRE/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2362333796 - 2362360817
c) Elektronik Posta Adresi : yunusemre45@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : YUNUSEMRE KENDİN YAP ATÖLYESİ PROJESİ KAPSAMINDA 5 (BEŞ) LOT/KISIM HALİNDE TOPLAMDA 562 ADET ATÖLYE EKİPMAN MALZEME ALIMI İŞİ Ayrıntılı bilgi Teknik Şartnamede yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : YUNUSEMRE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Merkezefendi Mahallesi 3910 Sokak No: 4 YUNUSEMRE/MANİSA
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonraki ilk iş gününü takip eden 30'uncu takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : UNCUBOZKÖY MAHALLESİ MİMAR SİNAN BULVARI NO:173 YUNUSEMRE/MANİSA
b) Tarihi ve saati : 30.04.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teknik Şartnamede belirtilen sürelerde garanti, servis, bakım ve onarım yükleniciye aittir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Alınacak malların CE belgeli veya TSE standartlarına uygun olması gerekmektedir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YUNUSEMRE KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR