BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Keles ilçe devlet hastanesi kalorifer yakıtı alacaktır

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/554505
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KALORİFER YAKITI(FUEL OİL)32.500 KİLOGRAM Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bursa Sağlık Müdürlüğü Dikkaldırım Mah. Hat Cad. No:4 Osmangazi/BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KELES İLÇE DEVLET HASTANESİ KALORİFER YAKITI ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Keles İlçe Devlet Hastanesi Kalorifer Yakıtı Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/554505

1-İdarenin
a) Adresi : DİKKALDIRIM MAHALLESİ, HAT CADDESİ, NO: 4 16090 OSMANGAZİ/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242956000 - 2242334461
c) Elektronik Posta Adresi : bursa.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : KALORİFER YAKITI(FUEL OİL)32.500 KİLOGRAM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KELES İLÇE DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi : Kalorifer yakıtının teslimatı peyderpey Teknik Şartnamede belirtilen hususlar doğrultusunda Keles İlçe Devlet Hastanesine yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Sipariş teslim süreleri ve programı hakkıda ayrıntılı bilgi Teknik Şartnamede yer almaktadır. Sözleşme tarihinin 23.11.2018 tarihini geçmesi durumunda sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bursa Sağlık Müdürlüğü Dikkaldırım Mah. Hat Cad. No:4 Osmangazi/BURSA
b) Tarihi ve saati : 13.11.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklinin ihaleye girdiği akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu tevsik eden belge,
* İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise;
a) Bayisi olduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan mezkur dağıtım kuruluşunun bayisi olduğunu tevsik eden Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi
b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Bayilik yapma üzerine verilmiş ve işin bitim tarihine kadar geçerli İstasyonlu Bayilik Belgesi,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bursa Sağlık Müdürlüğü Dikkaldırım Mah. Hat Cad. No:4 Osmangazi/BURSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa Sağlık Müdürlüğü Dikkaldırım Mah. Hat Cad. No:4 Osmangazi/BURSAadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR