ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Keklik yemi alım ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/113543
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Civciv Yemi : 10.000 Kg. Büyütme Yemi : 27.000 Kg. Geliştirme Yemi : 18.000 Kg. Damızlık Yumurta Öncesi Yemi : 2.500 Kg. Damızlık Yumurta Yemi : 10.000 Kg. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.03.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hacı Bayramveli Mah. Sait Zarifoğlu Bulvarı No:223 Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 15 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAPIÇAM KINALIKEKLİK ÜRETİM İSTASYONUNDA BULUNAN KEKLİKLERİN İHTİYACI İÇİN YEM ALIMI
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ


Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15 Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Kapıçam Kınalıkeklik Üretim İstasyonunda Bulunan Kekliklerin İhtiyacı İçin Yem alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/113543

1-İdarenin

a) Adresi

:

Hacı Bayram Veli Mahallesi Sait Zarifoğlu Bulvarı 223 46040 KAHRAMANMARAŞ /ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası

:

3442342099 - 3442342193

c) Elektronik Posta Adresi

:

kahramanmaras@ormansu.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Civciv Yemi : 10.000 Kg. Büyütme Yemi : 27.000 Kg. Geliştirme Yemi : 18.000 Kg. Damızlık Yumurta Öncesi Yemi : 2.500 Kg. Damızlık Yumurta Yemi : 10.000 Kg.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Kahramanmaraş İl Şube Müdürlüğü Kapıçam Kınalıkeklik Üretim İstasyonu, İdarenin belirleyeceği tarih ve miktarlarda

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 takvim günü içerisinde işe başlanacaktır. En fazla 6.000 kg.lık partiler halinde idarenin uygun gördüğü tarih, miktar ve yere teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Hacı Bayramveli Mah. Sait Zarifoğlu Bulvarı No:223 Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saati

:

23.03.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
b) İsteklini üyesi olduğu meslek odası tarafından düzenlenen kapasite raporu
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kahramanmaraş İl Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığının TC Ziraat Bankası Kahramanmaraş Merkez Şubesindeki TR06 0001 0001 9857373259 5001 Iban No.lu hesabına yatırılmasına müteakip alınacaktır. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kahramanmaraş İl Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR