ORMAN VE SU İŞL. BAKANLIĞI 3. BÖL. MÜD GAZİANTEP ŞB. MÜD.

Keklik başlangıç, büyütme ve yumurta yemi alınacaktır

ORMAN VE SU İŞL. BAKANLIĞI 3. BÖL. MÜD GAZİANTEP ŞB. MÜD.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00945783
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

TELGRAF 15.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAZİANTEP EKSPRES 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/65213
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
0-7 Haftalık Kınalı Keklikler İçin Başlangıç ( Civciv ) Yemi 20 ton 8-34 Haftalık Kınalı Keklikler İçin Gelişim ( Büyütme ) Yemi 40 ton 35+ Haftalık Kınalı Keklikler İçin Damızlık ( Yumurta ) Yemi 10 ton Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.02.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tarım ve Orman Bakanlığı III.Bölge Müdürlüğü Gaziantep Şube Müdürlüğü Binevler Mah.Üniversite Bul. No: 30 Şahinbey/GAZİANTEP Şube Müdürü Makam Odası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KEKLİK BAŞLANGIÇ, BÜYÜTME VE YUMURTA YEMİ ALIMI
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Keklik Başlangıç, Büyütme ve Yumurta Yemi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/65213
1-İdarenin
a) Adresi : Binevler Mah.Üniversite Bul. No: 30 Şahinbey /GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 0342 336 51 02 - 0342 336 51 03
c) Elektronik Posta Adresi : gaziantep@ormansu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 0-7 Haftalık Kınalı Keklikler İçin Başlangıç ( Civciv ) Yemi 20 ton 8-34 Haftalık Kınalı Keklikler İçin Gelişim ( Büyütme ) Yemi 40 ton 35+ Haftalık Kınalı Keklikler İçin Damızlık ( Yumurta ) Yemi 10 ton Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Öğümsöğüt Köyü yolu üzeri 1. km de bulunan Erikçe Keklik Üretme İstasyonu Şehitkamil/GAZİANTEP
c) Teslim tarihi : Yem depolanmasından kaynaklanabilecek hastalık oluşturma risklerini en aza indirebilmek için, İdarenin belirlediği yem türü ve miktarına göre Erikçe keklik üretme istasyonuna yüklenici tarafından peyder pey teslimatı yapılacaktır. İlk teslimat sözleşme tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tarım ve Orman Bakanlığı III.Bölge Müdürlüğü Gaziantep Şube Müdürlüğü Binevler Mah.Üniversite Bul. No: 30 Şahinbey/GAZİANTEP Şube Müdürü Makam Odası
b) Tarihi ve saati : 25.02.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tarım ve Orman Bakanlığı III.Bölge Müdürlüğü Gaziantep Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Binevler Mah.Üniversite Bul. No: 30 Şahinbey/GAZİANTEP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı III.Bölge Müdürlüğü Gaziantep Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Binevler Mah.Üniversite Bul. No: 30 Şahinbey/GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR