AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kedi ve köpek maması satın alınacaktır

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01020023
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

SES 02.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt No
:
2019/305439
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TOPLAM 4 KALEM KÖPEK VE KEDİ MAMASI(KURU+KONSERVE) ALIMI YAPILACAKTIR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.07.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GÜZELHİSAR MAH. İSİTKLAL CAD. NO: 4 EFELER / AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI VETERİNER VE MEZBAHA İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OLARAK HİZMET VERMEKTE OLAN EVCİL HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE MUHAFAZA ALTINA ALINAN KÖPEKLER VE KEDİLER İÇİN KURU VE KONSERVE MAMA ALIMI
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI VETERİNER VE MEZBAHA İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OLARAK HİZMET VERMEKTE OLAN EVCİL HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE MUHAFAZA ALTINA ALINAN KÖPEKLER VE KEDİLER İÇİN KURU VE KONSERVE MAMA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/305439

1-İdarenin
a) Adresi : GÜZELHİSAR MAH. İSTİKLAL CAD. No:4 09100 EFELER/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 5321114009 - 2562264665
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@aydin.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : TOPLAM 4 KALEM KÖPEK VE KEDİ MAMASI(KURU+KONSERVE) ALIMI YAPILACAKTIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Veteriner ve Mezbaha İşleri Şube Müdürlüğü Ata Mahallesi 773 Sokak No:123 Efeler/Aydın adresine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : MALIN TESLİM ALMA YERİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ VETERİNER VE MEZBAHA İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OLACAKTIR. MAMALAR YÜKLENİCİ FİRMA BELLİ OLDUKTAN SONRA İDARE TARAFINDAN 3(ÜÇ) SEFERDE TESLİM ALINACAKTIR. İDARE TARAFINDAN İSTENECEK İLK PARTİ 15 GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. BU ŞARTNAMEDE ÖZELLİKLERİ VE MİKTARLARI BELİRTİLEN MAMALAR İDARE TARAFINDAN MİKTARI BELİRLENEREK TALEP EDİLECEK VE 15 GÜN İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : GÜZELHİSAR MAH. İSİTKLAL CAD. NO: 4 EFELER / AYDIN
b) Tarihi ve saati : 17.07.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler teklif ettikleri yemlere ait Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yem işletmesi onay belgesi veya İthalat İzin (Uygunluk) Belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA VE İHALE ŞB. MÜD. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR