KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kedi-köpek maması ve kedi kumu satın alınacaktır

KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/145635
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
-KÖPEK MAMASI (KURU MAMA) 400 PAKET -KEDİ MAMASI(KURU MAMA) 200 PAKET -KUTU KONSERVE YAVRU KÖPEK MAMASI 900 ADET -YAVRU KÖPEK MAMASI(KURU MAMA) 100 PAKET -KEDi KUMU 6.000 KG -TENEKE KUTU KONSERVE KEDİ MAMASI 900 ADET Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 3962/30 Sk. No: 151 Uzundere Karabağlar/İZMİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.03.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karabağlar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Cennetoğlu Mah. Yeşillik Cad. No:232 Karabağlar İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ REHABİLİTASYON VE GÖZETİM ÜNİTELERİNDEKİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN KULLANILMAK ÜZERE KÖPEK-KEDİ MAMASI VE KEDİ KUMU SATIN ALINMASI İŞİ

KARABAĞLAR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ REHABİLİTASYON VE GÖZETİM ÜNİTELERİNDEKİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN KULLANILMAK ÜZERE KÖPEK-KEDİ MAMASI VE KEDİ KUMU SATIN ALINMASI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/145635

1-İdarenin
a) Adresi : UZUNDERE KARABAĞLAR/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324148180 -
c) Elektronik Posta Adresi : veteriner@karabaglarbel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : -KÖPEK MAMASI (KURU MAMA) 400 PAKET -KEDİ MAMASI(KURU MAMA) 200 PAKET -KUTU KONSERVE YAVRU KÖPEK MAMASI 900 ADET -YAVRU KÖPEK MAMASI(KURU MAMA) 100 PAKET -KEDi KUMU 6.000 KG -TENEKE KUTU KONSERVE KEDİ MAMASI 900 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 3962/30 Sk. No: 151 Uzundere Karabağlar/İZMİR
c) Teslim tarihi : KURU KÖPEK MAMALARI, YÜKLENİCİ İLE İDARE ARASINDA SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN İTİBAREN, 31.12.2020 TARİHİNE KADAR PEYDERPEY TESLİM EDİLECEKTİR. İDARENİN TELEFON VEYA FAKS VEYA YAZI İLE BİLDİRMESİNDEN İTİBAREN 15 (ONBEŞ) İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE İDARENİN EN FAZLA 4 (DÖRT)PARTİDE TALEP ETTİĞİ MİKTARDA TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karabağlar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Cennetoğlu Mah. Yeşillik Cad. No:232 Karabağlar İZMİR
b) Tarihi ve saati : 27.03.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İSTEKLİLER, TEKLİF ETTİKLERİ KURU MAMALARA AİT T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN YEM İŞLETMESİ ONAY BELGESİNİ VEYA YEMLERE AİT İTHALAT İZİN (UYGUNLUK BELGESİ) BELGESİNİ TEKLİFLERLE BİRLİKTE VERECEKLERDİR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karabağlar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR