İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kedi köpek maması alınacaktır

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00961214
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 12.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/113196
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KEDİ KÖPEK MAMASI ALIMI - 4 İŞ KALEMİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Oda No: 430 Konak/İZMİR)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KEDİ KÖPEK MAMASI ALIMI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


KEDİ KÖPEK MAMASI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/113196
1-İdarenin
a) Adı : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : CUMHURIYET BULVARI No:1 K:4 35250 KONAK/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2322931391 - 2322934246
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : KEDİ KÖPEK MAMASI ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : KEDİ KÖPEK MAMASI ALIMI - 4 İŞ KALEMİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : YAVRU KÖPEK VE KEDİ MAMALARI, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İDARENİN BELİRLEYECEĞİ YERE TEK SEFERDE TESLİM EDİLECEKTİR. YETİŞKİN KURU KÖPEK MAMASI, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İDARENİN DAHA SONRA BELİRLEYECEĞİ BİR YERE, İDARENİN TALEBİNE GÖRE PEYDERPEY RAF TESLİMİ EDİLECEKTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi : KURU KÖPEK MAMALARI, YÜKLENİCİ İLE İDARE ARASINDA SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN İTİBAREN, 31.12.2019 TARİHİNE KADAR PEYDERPEY TESLİM EDİLECEKTİR. KURU KÖPEK MAMALARI, İDARENİN TELEFON VEYA FAKS YOLUYLA BİLDİRMESİNDEN İTİBAREN 15 (ONBEŞ) İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE İDARENİN TALEP ETTİĞİ MİKTARDA TESLİM EDİLECEKTİR. İDARE KURU KÖPEK MAMALARINI EN FAZLA 3(ÜÇ) PARTİDE TALEP EDECEKTİR. YAŞ VE KURU KEDİ MAMALARI, YAVRU KÖPEK MAMALARI, YÜKLENİCİ İLE İDARE ARASINDA SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN SONRA, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İDARENİN DAHA SONRA BELİRLEYECEĞİ BİR YERE 31.12.2019 TARİHİNE KADAR TEK SEFERDE TESLİM EDİLECEKTİR. YAŞ VE KURU KEDİ MAMALARI,YAVRU KÖPEK MAMALARI, SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN SONRA İDARENİN TELEFON VEYA FAKS YOLUYLA BİLDİRMESİNDEN İTİBAREN 15 (ONBEŞ) İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TEK SEFERDE ALACAKTIR.
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.04.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Oda No: 430 Konak/İZMİR)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan izin, ruhsat veya faaliyet belgeler;
İstekliler Tüm kalemler için, teklif ettikleri mamalara ait İlgili Bakanlıktan alınmış yem işletmesi onay belgesini veya yemlere ait ithalat izin (uygunluk belgesi) belgesini tekliflerle birlikte vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR