ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kedi evi ve köpek evi alınacaktır

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00801462
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KADINANA 10.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KOCATEPE 10.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/222524
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
60 Adet Kedi Evi ve 40 Adet Köpek Evi Mal Alımı ve Montaj İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.05.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hattat Ahmed Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi Yeşilyurt Mah. 1745 Sk. No:1 - AFYONKARAHİSAR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI V BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDA BULUNAN YERLERE MİLLİ PARKLAR LOGOLU 60 ADET KEDİ EVİ VE 40 ADET KÖPEK EVİ MAL ALIMI VE MONTAJ İŞİ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Orman ve Su İşleri Bakanlığı V Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanında Bulunan Yerlere Milli Parklar Logolu 60 Adet Kedi Evi ve 40 Adet Köpek Evi Mal Alımı ve Montaj İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/222524
1-İdarenin
a) Adresi : Hattat Ahmed Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi Yeşilyurt Mah. 1745 Sk. No:1 - AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 02722130070 - 2722147443
c) Elektronik Posta Adresi : afyon@ormansu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 60 Adet Kedi Evi ve 40 Adet Köpek Evi Mal Alımı ve Montaj İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanında Bulunan 26 Ağustos Tabiat Parkı
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 5 Gün içerisinde işe başlanacak ve 30 gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hattat Ahmed Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi Yeşilyurt Mah. 1745 Sk. No:1 - AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati : 23.05.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hattat Ahmed Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi Yeşilyurt Mah. 1745 Sk. No:1 - AFYONKARAHİSAR MERKEZ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR