ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESKİ)

Katyonik toz polimer satın alınacaktır

ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESKİ)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01117511
Şehir : Eskişehir / Odunpazarı
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKBAL 20.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/24495
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
100 TON KATYONİK TOZ POLİMER Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KATYONİK TOZ POLİMER

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKATYONİK TOZ POLİMER alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/24495

1-İdarenin
a) Adresi : ORHANGAZI MAHALLESI ÖMÜR MEVKII ARITMA TESISLERI 26160 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2223243020 - 2223242429
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@eskisehir-eski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 100 TON KATYONİK TOZ POLİMER
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ MALZEME DEPOSU - ESKİŞEHİR
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINI MÜTEAKİP YÜKLENİCİYE İDARE TARAFINDAN VERİLECEK OLAN TESLİMAT PROGRAMI DAHİLİNDE 365 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE MALZEMELER TESLİM EDİLECEKTİR. ANCAK İLK TESLİMAT SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN İTİBAREN 30 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE YAPILACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 13.02.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İHALEYE KATILAN İSTEKLİLER;
1)TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNE AİT MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMUNU (MSDS) İHALE TEKLİF ZARFINDA SUNACAKLARDIR.
2)TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNE AİT 100 KG. NUMUNEYİ İHALEDEN ÖNCE İŞLETME TESTİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSLERİNE TUTANAK KARŞILIĞI TESLİM EDECEKLERDİR. TESLİM EDİLEN NUMUNELERİN AMBALAJLARINDA ÜRÜNE AİT BİLGİLER EKSİKSİZ OLARAK GÖRÜLMELİDİR. NUMUNE GÖNDERMEYEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ İÇME SUYU VEYA ATIKSU ARITIMINDA KULLANILAN KİMYASAL MADDE TESLİMATLARI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
E.S.K.İ. ATIKSU ARITMA TESİSİ DEKANTÖRLERİNDE YAPILAN İŞLETME TESTİNE GÖRE AŞAĞIDAKİ FİYAT DIŞI UNSURLAR DİKKATE ALINARAK DEĞERLENDİRİLMİŞ TEKLİF BEDELİ HESAPLANACAKTIR.
KM=(KURU MADDE)

A =DEKANTÖRLERE GELEN ÇAMUR KURU MADDE MİKTARI (kg KM/sa)

=DEKANTÖR BESLEME DEBİSİ (M3 /SA) x DEKANTÖR BESLEME ÇAMURU KONSANTRASYONU (Kg KM / M3)

B = DEKANTÖRLERE GELEN POLİMER MİKTARI (kg polimer/sa)

= POLİMER DEBİSİ (M3/SA) x POLİMER KONSANTRASYONU (KG POLİMER / M3)

C = 1 KG. KURU MADDE İÇİN HARCANMASI GEREKEN POLİMER MİKTARI = B / A (kg polimer / kg KM)

D= BAZ DEĞER (kg polimer/kg KM)

= İŞLETME TESTİNE GİREN İSTEKLİLER ARASINDA Kİ EN KÜÇÜK C DEĞERİ (kg polimer / kg KM)

E =FİYAT DIŞI UNSURLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN HESAPLANAN KATSAYI = C / D

= POLİMERİN HESAPLANAN C DEĞERİ / BAZ DEĞER

F = FİYAT DIŞI UNSURLAR DİKKATE ALINARAK DEĞERLENDİRİLMİŞ TEKLİF BEDELİ = E x TEKLİF BEDELİ

FİYAT DIŞI UNSURLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN HESAPLANAN KATSAYI OLAN (E) DEĞERİ VİRGÜLDEN SONRA 5 BASAMAK HASSASİYETLİ ALINACAKTIR.

TEKLİFLERİN KARŞILAŞTIRILMASINDA, FİYAT DIŞI UNSURLAR DİKKATE ALINARAK DEĞERLENDİRİLMİŞ TEKLİF BEDELİ ESAS ALINACAKTIR.

EŞİTLİK HALİNDE ÇAMUR KEK DEĞERİNİN KURULUK YÜZDESİ DAHA YÜKSEK OLAN İSTEKLİNİN TEKLİFİ EKONOMİK AÇIDAN DAHA AVANTAJLI SAYILACAKTIR.


6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR