MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Katyonik polielektrolit alınacaktır

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094850
Şehir : Muğla / Menteşe
Yayınlandığı Gazeteler

MUĞLA HABER 05.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/633252
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
75.000 Kg Katyonik Polielektrolit Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.01.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 Menteşe/Muğla
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KATYONİK POLİELEKTROLİT SATIN ALINACAKTIR

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Katyonik Polielektrolit alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/633252
1-İdarenin
a) Adresi : Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 48000 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2524414421 - 2522124880
c) Elektronik Posta Adresi : info@muski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 75.000 Kg Katyonik Polielektrolit
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Katyonik Polielektrolit teslimat yerleri; 1- BODRUM Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi 2- BODRUM İçmeler Atıksu Arıtma Tesisi 3- BODRUM Konacık Atıksu Arıtma Tesisi 4- BODRUM Bitez Atıksu Arıtma Tesisi 5- BODRUM Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi 6- BODRUM Göltürkbükü Atıksu Arıtma Tesisi 7- BODRUM Yalıkavak Atıksu Arıtma Tesisi 8- BODRUM Mumcular Atıksu Arıtma Tesisi 9- BODRUM Güvercinlik Atıksu Arıtma Tesisi 10- Milas Atıksu Arıtma Tesisi 11- Muğla Menteşe Atıksu Arıtma Tesisi 12- Akyaka-Gökova Atıksu Arıtma Tesisi 13- Marmaris Atıksu Arıtma Tesisi 14- Turunç Atıksu Arıtma Tesisi 15- Datça Atıksu Arıtma Tesisi 16- Dalyan Atıksu Arıtma Tesisi 17- Ortaca Atıksu Arıtma Tesisi 18- Dalaman Atıksu Arıtma Tesisi 19- Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi 20- Göcek Atıksu Arıtma Tesisi 21- Ölüdeniz Atıksu Arıtma Tesisi 22- Yatağan Atıksu Arıtma Tesisi
c) Teslim tarihi : 3.1. Sözleşme tarihinden itibaren, 31.12.2020 tarihine kadar. İDARENİN TALEP ETTİĞİ ZAMANLARDA PARTİLER HALİNDE SEVKİYATI GERÇEKLEŞECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 Menteşe/Muğla
b) Tarihi ve saati : 03.01.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği Yerli Malı Belgesi.
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğini ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca Yetkili Kurum veya Kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatcı olduğunu gösteren belgeler.
İsteklilerin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, yukarıda belirtilen tevsik edici belge/ belgelerin bir ortak tarafından sunulması yeterlidir.
Yüklenici, yurt dışında üretilen bu ürünün Türkiye’de yetkili satıcısı olduklarını belirten üretici firma onayını İhale esnasında sunmalıdır.
Yetkili Satıcılık Belgesi; ilgili firmanın Yetkili Satıcılık Belgesi üzerinde yer alan imza sahiplerinin üretici firmadaki görevleri ve imza sirküleri yetki belgesi ile beraber sunulacaktır.(İstekli firma yetkili satıcı ise)
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-İhaleye katılacak olan firmalar, Optimum Doz Test Tutanağı ve İletkenlik ve Kloroform Test Tutanağını ihaleye sunmak zorundadır.
2-Polielektrolit teslim tutanağı (Teknik Şartname 5.7.md)


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek olup, firmalar tarafından belirlenen optimum dozaj polielektrolit ihale sonucunun belirlenmesinde fiyat dışı unsur olarak hesaba katılacaktır. İhale üzerinde kalan yüklenici firmanın, belirlenmiş optimum dozaj miktarında sarfiyat gerçekleşecek şekilde, sürekli olarak aynı ürünü tedarik etmesi zorunludur.
Optimum doz miktarı ve Geçerli Teklif Birim Fiyatı Aşağıdaki formüllerle hesaplanacaktır.
Optimum Doz =(gram/Kilogram KM)= [polimer debisi (m³/saat) X polimer konsantrasyonu (%) /çamur debisi (m³/saat) X çamur Km (%)]
İhaleye giren isteklinin fiyat dışı unsurlar dahil edilerek belirlenecek teklif fiyatı aşağıdaki formül ile hesaplanacaktır. Bu teklifin hesaplanmasında harcanan polielektrolit miktarı 10’a bölünerek teklif fiyatı ile çarpılacak ve geçerli teklif birim fiyat bulunacaktır.
GEÇERLİ TEKLİF BİRİM FİYAT = Teklif Birim fiyatı[kg poli fiyatı)x(optımum doz (gram) / 10)]
Optimum doz miktarını belirlemeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır. İhaleye katılacak olan firmalar, ihale dosyasında “Optimum Doz Test Tutanağı” belgesini sunmak zorundadır.
ÖRNEK:
A) İhaleye teklif vermiş olan herhangi bir firma 1 kg poli için 10,00 tl fiyat teklifinde bulunduğu öngörülürse ve firma tarafından yapılan denemeler sonucu teklif verilen üründe optimum dozun 1 kg katı maddenin şartlanması için 8 gram sarfiyat saptandığı varsayılırsa; 10x(8/10) = 8 TL olarak hesaplanacaktır. Firmanın geçerli birim fiyat teklifi 1 kg polielektrolit için 8 TL kabul edilecektir.
B) İkinci firmanın 1 kg poli için 12,00 TL fiyat teklifinde bulunduğu ve optimum dozun 1 kg katı maddenin şartlanması için 6 gram sarfiyat saptandığı varsayılırsa; 12x (6/10) = 7,2 TL kabul edilecektir.
Bu gibi bir durumda Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Geçerli Teklif Birim Fiyatı düşük olan B örneğindeki firma tarafından verilmiş sayılacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 Menteşe/Muğla adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR