HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Katyonik esaslı polielektrolit satın alınacaktır

HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113764
Şehir : Hatay / Antakya
Yayınlandığı Gazeteler

ANTAKYA TOPLUMCU HALK 10.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/1671
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
0.000 kg - katyonik polielektroilt Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
HATSU Genel Müdürlüğü İhale Salonu Akasya Mah. 89. Sokak No:16/1 Antakya/HATAY
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KATYONİK ESASLI POLİELEKTROLİT SATIN ALINACAKTIR
HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Katyonik Esaslı Polielektrolit Alım alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/1671
1-İdarenin

 1. Adresi : Akasya Mah. 89. Sokak No:16/1 Antakya/HATAY ANTAKYA/HATAY
 2. Telefon ve faks numarası : 3262124333 - 3262125888
 3. Elektronik Posta Adresi : huseyin.sabuncugil@hatsu.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

 1. Niteliği, türü ve miktarı : 30.000 kg - katyonik polielektroilt

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Teslim yeri : Kırıkhan Atıksu Arıtma Tesisi (Attutan Mah. 1. Sokak No:12 Kırıkhan/HATAY)
 2. Teslim tarihi : Ürünün tamamı 3 parti halinde aşağıdaki gibi teslim alınacaktır. Mart 2020 : 10 ton Haziran 2020 : 10 ton Ekim 2020 : 10 ton


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : HATSU Genel Müdürlüğü İhale Salonu Akasya Mah. 89. Sokak No:16/1 Antakya/HATAY
b) Tarihi ve saati : 31.01.2020 - 10:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
    1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
 1. İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 2. Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 3. Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Adayın imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

 1. Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
 2. Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
 3. Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, Yetkili Satıcı İse:

- Yetkili Satıcılık belgesi (istekli ilgili firmanın Yetkili satıcı belgesi üzerinde yer alan imza sahiplerinin üretici firmadaki görevleri ve imza sirküleri ve aşağıdaki belgelerin herhangi birinin aslını veya noter onaylı suretini veya aslı idarece onaylı fotokopisini yetki belgesi ile beraber sunulacaktır.)

 1. İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
 2. İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
 3. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
   1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 1-Firmalar teklifleriyle birlikte teklif ettikleri ürüne ait teknik özelliklerini gösteren analiz raporunu sunmak zorundadırlar.
 1. Firmalar ürünlerinin kullanım şartlarını sunmak zorundadırlar.
 2. Firmalar, laboratuvarda ve dekantörde yapılacak denemeler için 150 kg (6 adet x 25 kg) bedelsiz orijinal paketlerindeki polielektroliti ve 1 Litre Kloroformu ihale tarih ve saatinden önce Kırıkhan Atıksu Arıtma Tesisi laboratuvarına tutanakla teslim edeceklerdir.
 3. Firmalar teklif ettikleri ürünün malzeme güvenlik bilgi formunu teklifleri ile birlikte verecektir.
 4. Uygun ürünün tespiti için yapılan test sonuçları neticesinde firma, uygun gördüğü ürünün neden ve hangi sonuçlara göre seçildiğini ihale teklif dosyalarına koyacaklardır.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

1-İhaleye katılacak firmalar ihale tarihinden önce İdareden izin almak suretiyle Kırıkhan Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarında İdare personeli nezaretinde uygun ürünün tespiti için test yapacaktır. Yapılan test sonuçları neticesinde firma, uygun gördüğü ürünün neden ve hangi sonuçlara göre seçildiğini ihale dosyasında sunacağı raporda belirtecektir. Söz konusu denemeleri yapmayan ve raporu sunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

2-Laboratuvar ve dekantörde yapılacak işletme testleri Kırıkhan AAT’nde yapılacaktır. Burada yapılan analizler diğer tesisler için referans kabul edilecektir. Firmalar, laboratuvarda ve dekantörde yapılacak denemeler için 150 kg (6 adet x 25 kg) bedelsiz orijinal paketlerindeki polielektroliti ve 1 Litre Kloroformu ihale tarih ve saatinden önce Kırıkhan Atıksu Arıtma Tesisi laboratuvarına tutanakla teslim edeceklerdir. Teslim edildiğine dair tutanağı ihale dosyasına eklenmek üzere idareye sunacaklardır. Teslim edilen Polielektrolitin ve kloroformun hiçbir şekilde geri iadesine ve değiştirilmesine müsaade edilmeyecektir. Numuneyi ve kloroformu vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Teslim edilen numunelerin ambalajlarında ürüne ait bilgiler eksiksiz görülebilecektir. Bu numunelerin bir kısmı laboratuvar ve işletme testlerinde kullanılacak, kalan kısmı ise kıyaslama için şahit numune olarak tesiste kalacaktır.

3.İhaleye katılan firmaların ihale komisyonunun değerlendirmesi sonrası dosyasında eksik belge olmayanlar için laboratuvar ve işletme testlerine geçilecektir. 4.Laboratuvar ve dekantör ünitelerinde yapılacak işletme testlerini İdare personelleri yapacak olup firmalar temsilci bulundurmayacaktır.

 1. Laboratuvar testlerinde iletkenlik değeri 1000 mS/cm’den yüksek olması durumunda firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Test metodu Teknik Şartname EK 1’de belirtilmiştir.
 2. Laboratuvar deneylerinde kloroform testi sonucu çökelen yabancı madde miktarı 10 ml’nin üzerinde olması durumunda firmaların teklifleri değerlendirme dışında bırakılacaktır. Test metodu Teknik Şartname EK 2’de belirtilmiştir.

7.İdare gerek görmesi halinde firmaların ürünlerine ait teknik özellikleri İdarenin belirleyecek olduğu resmi bir kuruluşa ait laboratuvarda test ettirecek ve yetkili numune alımı, kargo, nakliye ve test ücretleri ürün sahibi firmalar tarafından karşılanacaktır.
8.Firmaların verdiği numuneler dekantörde denendikten sonra kullanım oranları dikkate alınarak, maliyet hesabı yapılacak ve en düşük dozda en iyi sonucu veren ürün tercih edilecektir. Maliyet hesabı aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
9.Çamur susuzlaştırma ünitesinde dekantörde kullanılan polielektrolitin optimum dozunu belirlemek için dekantöre giren özümlenmiş % kuru maddesi bilinen çamur miktarı sabit tutularak çamura verilen % 0.1-0.5 ’lik çözelti olarak hazırlanan polielektrolitin miktarı yüksek debiden düşük debiye doğru inilerek polielektrolitin çamuru susuzlaştırdığı optimum miktarı tayin edilir. Her polielektrolit için tayin edilen optimum dozaj miktarı kaydedilerek 1 kilogram çamur için harcanan gram polielektrolit miktarı hesaplanır. Hesaplama aşağıdaki formüle göre yapılır:

Optimum Doz ( Gram/Kilogram KM ) = [Polimer Debisi ( Litre/Saniye ) x Polimer Konsantrasyonu (%)] / [ Çamur Debisi ( Litre/Saniye ) x Çamur KM (%) ] Ekonomik açıdan en avantajlı teklif(EAEAT) aşağıdaki formül ile hesaplanır:
EAEAT = Teklif fiyatı (kilogram fiyatı) x Optimum doz (1000 kg KM için)

 1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 2. İhale dokümanının görülmesi:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 3. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HATSU Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 4. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 5. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR