MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Katyonik esaslı polielektrolit satın alınacaktır

MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076260
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA NET HABER 04.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/536949
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
16000 KG Katyonik Esaslı Polielektrolit Alım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü. Maski Genel Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Ankara Asfaltı İkizce Mahallesi Yeşilyurt/MALATYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KATYONİK ESASLI POLİELEKTROLİT ALIM İŞİ

MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


KATYONİK ESASLI POLİELEKTROLİT ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/536949

1-İdarenin
a) Adresi : İkizce Mahallesi Ankara Yolu Caddesi No:35 44190 YEŞİLYURT/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4223777400 - 4223777498
c) Elektronik Posta Adresi : info@maski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 16000 KG Katyonik Esaslı Polielektrolit Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Maski Genel Müdürlüğü İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Battalgazi/Malatya
c) Teslim tarihi : 1. PARTI: Sözleşme tarihinden 15 gün sonra 8 ton 2. PARTI: Sözleşme tarihinden 90 gün sonra 8 Ton

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Malatya Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü. Maski Genel Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Ankara Asfaltı İkizce Mahallesi Yeşilyurt/MALATYA
b) Tarihi ve saati : 18.11.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
Yukarıdaki imalatçı olduğunu gösteren belgelerden herhangi birinin sunulması yeterlidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- Firmalar ihale tarihinden önce İdare laboratuvarında yaptıkları çalışmaya binaen uygun gördüğü ürünün neden ve hangi sonuçlara göre seçildiğini ihale dosyasında sunacağı raporda belirtecektir. Söz konusu denemeleri ve raporu sunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- Firmalar ürünlerini sattıkları kurum/kuruluşları, miktarlarını ve ürün kodlarını gösteren referans listesini teklifle birlikte sunmak zorundadırlar.
3- Firmalar teklifleriyle birlikte teklif ettikleri ürüne ait teknik özelliklerini gösteren analiz raporunu kendi orijinal onayları ile sunmak zorundadırlar.
4- Firmalar, beltpreslerde yapılacak denemeler için 100 kg (4 adet x 25 kg) bedelsiz orijinal paketlerindeki polielektroliti ihale tarih ve saatinden önce Malatya İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine teslim edeceklerdir. Teslim edilen polielektrolitin hiçbir şekilde geri iadesine ve değiştirilmesine müsaade edilmeyecektir. Numuneyi vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Teslim edilen numunelerin ambalajlarında ürüne ait bilgiler eksiksiz görülebilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
1-İhaleye katılacak firmalar ihale tarihinden önce İdareden izin almak suretiyle Malatya Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarında İdare personeli nezaretinde uygun ürünün tespiti için test yapacaktır. Yapılan test sonuçları neticesinde firma, uygun gördüğü ürünün neden ve hangi sonuçlara göre seçildiğini ihale dosyasında sunacağı raporda belirtecektir. Söz konusu denemeleri ve raporu sunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
2-Firmalar, belt filtrelerde yapılacak denemeler için 100 kg (4 adet x 25 kg) bedelsiz orijinal paketlerindeki polielektroliti ihale tarih ve saatinden önce Malatya Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine teslim edeceklerdir. Teslim edilen polielektrolitin hiçbir şekilde geri iadesine ve değiştirilmesine müsaade edilmeyecektir. Numuneyi vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Teslim edilen numunelerin ambalajlarında ürüne ait bilgiler eksiksiz görülebilecektir.
3- Belt filtrelerde yapılacak denemeleri İdare personelleri yapacak olup firmalar temsilci bulunduramayacaktır.
4-İdare gerek görmesi halinde firmaların ürünlerine ait teknik özellikleri resmi bir kuruluşa ait laboratuvarda test ettirecek ve test ücreti ürün sahibi firmalar tarafından karşılanacaktır.
5-Firmaların verdiği numuneler belt filtrelerde denendikten sonra kullanım oranları dikkate alınarak, maliyet hesabı yapılacak ve en düşük dozda en iyi sonucu veren ürün tercih edilecektir. Maliyet hesabı aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
Çamur susuzlaştırma ünitesinde Belt Preslerde kullanılan polielektrolitin optimum dozunu belirlemek için Belt Prese giren özümlenmiş % kuru maddesi bilinen çamur miktarı sabit tutularak çamura verilen % 0.1-0.5 ?lik çözelti olarak hazırlanan polielektrolitin miktarı yüksek debiden düşük debiye doğru inilerek polielektrolitin çamuru susuzlaştırdığı optimum miktarı tayin edilir. Her polielektrolit için tayin edilen optimum dozaj miktarı kaydedilerek 1 kilogram çamur için harcanan gram polielektrolit miktarı hesaplanır. Hesaplama aşağıdaki formüle göre yapılır:
Optimum Doz ( Gram/Kilogram KM ) = [Polimer Debisi ( Litre/Saniye ) x Polimer Konsantrasyonu (%)] / [ Çamur Debisi ( Litre/Saniye ) x Çamur KM (%) ]
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif(EAEAT) aşağıdaki formül ile hesaplanır:
EAEAT = Teklif fiyatı (kilogram fiyatı) x Optimum doz (1000 kg KM için)
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü. Maski Genel Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Ankara Asfaltı İkizce Mahallesi Yeşilyurt/MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR