EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Katı yakıt (kömür ve odun) satın alınacaktır

EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01032049
Şehir : Edirne / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

VATANDAŞ 29.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/360222
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 KALEM-KÖMÜR,ODUN ,TUTUŞTURMALIK ODUN ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Camii Sk. No:17 Merkez/EDİRNE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


KÖMÜR,ODUN ,TUTUŞTURMALIK ODUN ALIMI (2019 YILI KIŞ DÖNEMİ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/360222

1-İdarenin

a) Adresi

:

Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Camii Sk. No:17 22100 MERKEZ EDİRNE MERKEZ/EDİRNE

b) Telefon ve faks numarası

:

2842268245 - 2842268807

c) Elektronik Posta Adresi

:

edirne.imis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

5 KALEM-KÖMÜR,ODUN ,TUTUŞTURMALIK ODUN ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Merkez TSM , Tayakadın Köy Sağlık Evi, İskender Köy sağlık Evi, Havsa Toplum Sağlığı Merkezi, Abalar Sağlık Evi, Oğulpaşa Sağlık Evi, Hasköy Sağlık Evi, Yolageldi Sağlık Evi, İpsala TSM, Sultan Köy Sağlık Evi, Sarıca Ali Köyü Sağlık Evi, Paşa Köy Sağlık Evi, Koca Hıdır Köyü Sağlık Evi , Kumdere köy sağlık evi, Hacı Köy Sağlık Evi, Uzunköprü TSM, Uzunköprü Verem Birimi, Uzunköprü Yağmurca sağlık evi, Meriç İlçe Hastanesi, Meriç Kavaklı Sağlık Evi, Keşan TSM, Mahmut Köy, Yenimuhacir, Türkmen Köy, Mecidiye Sağlık Evi, Enez İlçe Hastanesi, Enez Sultaniçe Köyü Sağlık Evi, Enez Karaincirli Köyü Sağlık Evi, Süloğlu İlçe Hastanesi, Lalapaşa TSM (yeni bina için), Çömlekakpınar sağlık evi, Keşan Devlet Hastanesi, Keşan Devlet Hastanesi İpsala Ünitesi, Uzunköprü Devlet Hastanesi

c) Teslim tarihi

:

Odun ve kömür sözleşme imzalandıktan sonra malzeme dağılım listesinde bulunan birimlere siparişler yükleniciye bildirildikten sonra en geç 10 gün içinde teslim edilecektir. Birimlerin talepleri doğrultusunda ihtiyaca binaen peyder pey olarak teslim edilecektir. Teslimatlar mesai saatleri (08:00-16:00) içinde ilgili birimlere yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Camii Sk. No:17 Merkez/EDİRNE

b) Tarihi ve saati

:

21.08.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Kömür alımına teklif verecek istekliler İthalatçı ise ithalatçı kayıt belgesini, Üretici ise uygunluk izin belgesini, Tüketiciye doğrudan satış yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişi ise herhangi bir ilde alınmış katı yakıt satıcısı kayıt belgesini teklif dosyasında sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Satın Alma Birimi Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Camii Sk. No:17 Merkez/EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR