BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Katı yakıt (kömür ve odun) satın alınacaktır

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00993803
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAKİMİYET 10.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/210495
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Odunlar 42.000 kg, Portakal Kömür 480.000 kg, Ceviz Kömür 59.500 kg, Fındık Kömür 4.000 kg, Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Dikkaldırım mh. Hat. cd. No:4 Osmangazi/Bursa
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Birimlerde Kullanılmak Üzere 2019-2020 Yılı Katı Yakıt Alımı. alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/210495
1-İdarenin
a) Adresi : DİKKALDIRIM MAHALLESİ, HAT CADDESİ, NO: 4 16090 OSMANGAZİ/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242956183 -
c) Elektronik Posta Adresi : bursa.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Odunlar 42.000 kg, Portakal Kömür 480.000 kg, Ceviz Kömür 59.500 kg, Fındık Kömür 4.000 kg,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : teknik şartnamede liste halinde belirtilen Bursa İl sağlık Müdürlüğüne bağlı birimlere ve sağlık tesislerine teslimat yapılacaktır.
c) Teslim tarihleri : Malın %50'si sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde idarenin ekli listede gösterdiği yerlere teslim edilecektir. Geri kalan mallar İdare tarafından yazılı olarak (resmi yazı, elektronik posta, fax) peyderpey verilecektir. Siparişlerde İdare tarafından 10 (on) iş gününden az olmamak üzere teslim süresi belirtilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Dikkaldırım mh. Hat. cd. No:4 Osmangazi/Bursa
b) Tarihi ve saati : 12.06.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1 - İthal katı yakıt (kömürler) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Kontrol / Uygunluk Belgesi.
2 - Yerli katı yakıtların (kömür) satışa sunulabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Uygunluk İzin Belgesi.
3 - Dağıtıcılar için herhangi bir ildeki Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi.
4 - İthal kömürler için herhangi bir ildeki Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınmış Kömür Satış İzin Belgesi.
5 - Herhangi bir ildeki Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi.
6 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan mevzuatlara (Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontorlü Yönetmeliği) uygun olarak kömürlerin yurt içinde satılabilmesi için yetkili laboratuvarlarda yaptırılması zorunlu olan kömür analiz sonuçlarına ilişkin analiz raporlarının, teklif zarfı içerisinde sunulması zorunludur. Sunulan analiz raporunun teklif edilen kömüre ait olması gerekmektedir.
Yukarıda istenen belgelerden aday veya istekli kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Dikkaldırım mh. Hat. cd. No: 4 Osmangazi/Bursa adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Dikkaldırım mh. Hat. cd. No:4 Osmangazi/Bursa adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR