ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Katı yakıt (kömür ve odun) satın alınacaktır

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860610
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 12.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/437378
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
PARÇA KÖMÜR (Elle Beslemeli Yakma Tesisi İçin) PORTAKAL 910 TON - YAKACAK ODUN (ÇAM) 122 TON - FINDIK KÖMÜR 10 - TON Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI


KÖMÜR VE ODUN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/437378

1-İdarenin

a) Adresi

:

MURATPAŞA MAH. MERKEZ YÖNETİM CAD. 25100 YAKUTİYE/ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası

:

0442344312 - 4422349896

c) Elektronik Posta Adresi

:

malihizmetler@erzurumbel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

PARÇA KÖMÜR (Elle Beslemeli Yakma Tesisi İçin) PORTAKAL 910 TON - YAKACAK ODUN (ÇAM) 122 TON - FINDIK KÖMÜR 10 - TON
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İLÇELERİMİZDE BULUNAN AMBARLAR Yüklenici dağıtımı kendi araçları ile gerçekleştirecektir. 1) ERZURUM [MERKEZ]: KÖMÜR: 70 TON - ODUN: 10 TON - FINDIK KÖMÜR: 10 TON 2) AŞKALE: KÖMÜR:49 TON - ODUN:7 TON 3)ÇAT: KÖMÜR: 30 TON - ODUN: 5 TON 4)HINIS: KÖMÜR 30 TON - ODUN: 6 TON 5) HORASAN: KÖMÜR: 70 TON - ODUN: 6 TON 6)İSPİR: KÖMÜR:42 TON - ODUN: 6 TON 7)KARAYAZI: KÖMÜR: 40 TON ODUN: 5 TON 8)KARAÇOBAN: KÖMÜR: 40 TON - ODUN: 6 TON 9)KÖPRÜKÖY: KÖMÜR: 30 TON - ODUN: 4 TON 10)NARMAN: KÖMÜR: 25 TON - ODUN: 4 TON 11)OLTU: KÖMÜR: 67 TON - ODUN: 7 TON 12)OLUR: KÖMÜR: 34 TON - ODUN: 6 TON 13)OVACIK: KÖMÜR 30 TON - ODUN: 3 TON 14)PASİNLER: KÖMÜR 40 TON - ODUN: 7 TON 15)PAZARYOLU: KÖMÜR 34 TON - ODUN: 7 TON 16)ŞENKAYA: KÖMÜR: 37 TON - ODUN: 8 TON 17)TEKMAN: KÖMÜR 30 TON - ODUN: 5 TON 18)TORTUM: KÖMÜR: 30 TON - ODUN: 5 TON 19)UZUNDERE: KÖMÜR: 30 TON - ODUN 9 TON 20)AKDAĞ: KÖMÜR: 10 TON - ODUN: 3 TON 21)MESCİTLİ: KÖMÜR: 10 TON - ODUN: 3 TON

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yüklenici en geç 30 gün içerisinde tüm malların teslimatını gerçekleştirecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Tarihi ve saati

:

03.10.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İthalatçılar ''ithalatçı kayıt belgesi''
2-Üreticiler '' uygunluk izin belgesi''
3-Dağıtıcılar ''dağıtıcı kayıt belgesi''
4-Satıcılar '' katı yakıt satıcısı kayıt belgesi''
İstekliler yukarıda belirtilen belgelerden kendisine uygun olanı teklif dosyasında teklifi ile birlikte sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli Adına Düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.
b) İsteklinin Üyesi Olduğu Meslek Odası Tarafından İstekli Adına Düzenlenen Kapasite Raporu.
c) İsteklinin Kayıtlı Olduğu Meslek Odası Tarafından İstekli Adına Düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR