NİZİP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Katı yakıt (kömür ve odun) satın alınacaktır

NİZİP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00835170
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

YEŞİL NİZİP 10.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/340778
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Merkez,Belde ve Köy İlk ve Ortaokullarına 151500 Kg Kaloriferlik Linyit Kömür,48.500 Kg Sobalık Linyit Kömür ile 30.000 Kg Kavak Tuturuk Odunu Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.07.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Fatihsultan Mah.Fatihsultan Bulvarı Yeni Hükümet Konağı Kat:3 Kaymakamlık Proje Ofisi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR
NİZİP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Merkez,Belde ve Köy İlk ve Ortaokullarına 151500 Kg Kaloriferlik Linyit Kömür,48500 Kg Sobalık Linyit Kömür ile 30000 Kg Kavak Tuturuk Odunu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/340778

1-İdarenin
a) Adresi : FATİHSULTAN MAHALLESİ FATİHSULTAN BULVARI HÜKÜMET KONAĞI NO:1 KAT:4 27700 NİZİP/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3425173640 - 3425175946
c) Elektronik Posta Adresi : 150520@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Merkez,Belde ve Köy İlk ve Ortaokullarına 151500 Kg Kaloriferlik Linyit Kömür,48.500 Kg Sobalık Linyit Kömür ile 30.000 Kg Kavak Tuturuk Odunu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Merkez Belde ve köy İlk ve Ortaokularının odun kömür depolarına yüklenici tarafında dağıtılacaktır, Dağıtım yapılacak okulların isimleri ekli teknik şartnamede belirtilmiştir
c) Teslim tarihi : . Sözleşme imzalandıktan sonra tebliğe gerek kalmadan hemen işe başlanacaktır.Teslim süresi 30 takvim günüdür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Fatihsultan Mah.Fatihsultan Bulvarı Yeni Hükümet Konağı Kat:3 Kaymakamlık Proje Ofisi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 30.07.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Katı yakıt satışı yapabileceğine dair alınmış izin belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Nizip Mal Müdürlüğüne Döküman Bedeli Yatırıldıktan Sonra Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Bürosu adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fatihsultan Mah.Fatihsultan Bulvarı Yeni Hükümet Konağı Kat:3 Kaymakamlık Proje Ofisi Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR