SİLVAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Katı yakıt (kömür ve odun) satın alınacaktır

SİLVAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00826244
Şehir : Diyarbakır / Silvan
Yayınlandığı Gazeteler

MALABADİ 25.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/310971
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İlçemiz Merkez ve Köy Temel Eğitim Okullarına 460 Ton İthal Sibirya Kömürü ve 220 Ton Kırılmış Sobalık Meşe Odunu Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.07.2018 08:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gazi Cad Hükümet Konağı Kat:2 Silvan /Diyarbakır
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR
SİLVAN -İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-TEMEL EĞİTİM OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Katı Yakacak Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/310971

1-İdarenin
a) Adresi : GAZI CAD HÜKÜMET KONAGI KAT 2 2 21640 SİLVAN/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4127112053 - 4127115032
c) Elektronik Posta Adresi : silvan21@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İlçemiz Merkez ve Köy Temel Eğitim Okullarına 460 Ton İthal Sibirya Kömürü ve 220 Ton Kırılmış Sobalık Meşe Odunu Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : TEKNİK ŞARTNAMEDE EKİNDE YER ALAN OKULLARIN DEPOLARINA
c) Teslim tarihi : sözleşeme imzalanmasından sonraki beş takvim günü içerisinde işe başlanır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gazi Cad Hükümet Konağı Kat:2 Silvan /Diyarbakır
b) Tarihi ve saati : 13.07.2018 - 08:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
A) Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış, Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesi nin aslını veya noter tasdikli suretini,
B)Kömürün satışı ile ilgili İthalatçı firmadan alınmış yetki veya bayilik belgesinin aslını veya noter tasdikli sureti (2018 tarihli olacaktır.)
C) İthalatçı firmaya ait olup, katı yakıt analiz / deney raporunu aslını veya noter tasdikli sureti 2018 tarihli deney raporu,
D) İthalatçı firmaya ait Diyarbakır Valiliğince satışına izin verilmiş kömür satış izin belgesi, aslını veya noter tasdikli sureti (2018 tarihli olacaktır.)
E) Kömürün menşesini belirleyen ithalatçı firmaya ait çevrenin korunması Kontrol veya Uygunluk belgesi, aslını veya noter tasdikli sureti (2018 tarihli olacaktır.)
F) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği onaylı İthalatçı firmaya ait Kapasite Raporunun aslını veya noter tasdikli suretini sunacak ve son geçerlilik süresi bitmemiş olacaktır.
G) İthalatçı firmaya ait “Türk Standartları Enstitüsü kritere uygunluk belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti son geçerlilik tarihi bitmemiş (TSEK)
H) İthalatçı firmaya ait “İmza Sirküsü’nün aslı veya noter tasdikli sureti
I) İthalatçı firmaya ait Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti
İ) İthalatçı firmaya ait Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirilmesi izin ve denetim Genel Müdürlüğünden alınmış, yakıt ithalatçısı kayıt belgesi aslı veya noter tasdikli sureti (2018 tarihli olacaktır.)
J) İthalatçı firmaya ait ithal kömür gümrük beyannamesi olacaktır. (2018 tarihli olacaktır.)
K) Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden istekli firmaya ait idari işlem veya cezai işlem almadığına dair yazılı belge aslı veya noter tasdikli sureti (01/06/2018 tarihinden sonra alınmış olacaktır.)
L) İthalatçı firmaya ait 2018 yılına ait Ticaret Odası Faaliyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
M) İstekli firmaya ait kömür ve odun işine ilişkin işyeri açma ruhsatı aslı veya noter tasdikli sureti,
N) İstekli firmaya ait Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış kömür ve odun işine ait faaliyet belgesi (2018 tarihli olacaktır.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İŞ DENEYİM BELGELERİ TEK SÖZLEŞMEYE DAYALI OLUP, ODUN VE KÖMÜR ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ OLACAKTIR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salahattin-i Eyübi Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR