AKSEKİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Katı yakıt (Kömür) satın alınacaktır

AKSEKİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01201713
Şehir : Antalya / Akseki
Yayınlandığı Gazeteler

MANAVGAT''IN SESİ 30.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/394099
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TOPLAM 185 TON Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İşletme Müdür Yardımcısı Odası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKSEKİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AKSEKİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, CEVİZLİ ve İBRADI ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ HİZMET BİNALARI VE HİZMET EVLERİNDE KULLANILACAK TORBALI KALORİFER KÖMÜRÜ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/394099
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKSEKİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Demirciler Mahallesi Inönü Caddesi 23 06730 AKSEKİ/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası : 2426781003 - 2426781488
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : AKSEKİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, CEVİZLİ ve İBRADI ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİ HİZMET BİNALARI VE HİZMET EVLERİNDE KULLANILACAK TORBALI KALORİFER KÖMÜRÜ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : TOPLAM 185 TON
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Toplam 185 Ton Kömür torbalanmış olarak nakliye dahil Akseki Orman İşletme Müdürlüğü 127ton, Cevizli Orman İşletme Şefliği 50 ton ve İbradı Orman İşletme Şefliği 8 ton olmak üzere kalorifer dairesine teslim edilecektir. Kömür Yıkanmış-Elenmiş olacak ve torbalama 25 Kg ya da 40 Kg halinde olacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : . Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10(on) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme Tarihi

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.08.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İşletme Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Katı yakıt ihalesine ;
- İthalatçılar ithalatçı kayıt belgesi (ithalatçı tarafından onaylı fotokopisi)
- Üreticiler uygunluk izin belgesi ( üretici tarafından onaylı fotokopisi)
- Dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış dağıtıcı kayıt belgesi
- Satıcılar herhangi bir ilde alınmış katı yakıt satıcısı kayıt belgesi ( satıcı tarafından onaylı fotokopisi )
ile ihaleye katılabilirler
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a- İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
b- isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu
c-isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi
ç- İstekli adına düzenlenen teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi
g- İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilğili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı oldugunu gösteren belgeler

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR