MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Katı yakıt (kömür) satın alınacaktır

MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00831899
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

MANİSA MANŞET 06.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/324606
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2018-2019 YILLARI YAKACAK (3 KALEM) ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.08.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü (Eski Doğum Evi Binası -Sakarya Mah. Atatürk Bulvarı NO:58-MANİSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2018-2019 YILLARI YAKACAK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/324606

1-İdarenin

a) Adresi

:

Sakarya Mahallesi Atatürk Bulvarı nO:58 45010 ŞEHZADELER/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası

:

2362314611 - 2362341615

c) Elektronik Posta Adresi

:

manisa.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2018-2019 YILLARI YAKACAK (3 KALEM) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Manisa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Sarıgöl Devlet Hastanesi, Kula Devlet Hastanesi, Demirci Devlet Hastanesi, Gördes Devlet Hastanesi, Selendi Devlet Hastanesi, Kırkağaç Devlet Hastanesi, Soma Devlet Hastanesi ve Saruhanlı Devlet Hastanesi depolarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisleri depolarına sözleşme imzalanmasına müteakip idarenin görevlendirdiği personel nezaretinde mesai saatleri içerisinde (saat: 08:00-17:00 arası) 31.05.2019 tarihine kadar idarenin belirlediği dönemlerde 3 (üç) parti şeklinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir. Hafta sonu getirilen kömürler teslim alınmayacaktır. Teslimat partileri tartım işleri, kamu kurumları, belediyelere ait veya izinli özel firma kantarının birinde idarece görevlendirilecek bir personel nezaretinde yapılacaktır. Tartı fişlerinin bir suretini idare görevlisi alacaktır. Tartım masraflarının tamamı yükleniciye aittir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü (Eski Doğum Evi Binası -Sakarya Mah. Atatürk Bulvarı NO:58-MANİSA

b) Tarihi ve saati

:

01.08.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) Firma İthalatçı ise Bakanlıkça düzenlenmiş ithalatçı kayıt belgesini,
b) Firma Üretici ise kömür ocağının bulunduğu ilin Çevre ve Şehirçilik İl Müdürlüğünce düzenlenmiş olan uygunluk izin belgesini,
c) Firma Dağıtıcı ise herhengi bir ilden almış olduğu Dağıtıcı Kayıt Belgesini,
d) Firma Satıcı ise herhangi bir ilden almış olduğu Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesini,
e) Firma ihaleye konu katı yakıtlar için Satış İzin Belgesini ,
*** İstekli durumuna göre yukarıda sayılan belgelerden en az 1 (bir) tanesini teklif dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Özel veya Kamu Sektörüne yapılan her türlü Katı ve sıvı yakacak alımları benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi (Eski Doğum Evi Binası -Sakarya Mah. Atatürk Bulvarı NO:58-MANİSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi (Eski Doğum Evi Binası -Sakarya Mah. Atatürk Bulvarı NO:58-MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR