MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Katı yakıt (kömür) alınacaktır

MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064476
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

MANİSA''DA DENGE 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/487568
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Müdürlükleri için toplamda 1.485.000 Kilogram Kömür Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.11.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
GÜZELYURT MAH. 5733 SOK. NO:30 YUNUSEMRE/MANİSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜLRÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Müdürlüklerinin 2020 Yılı Kömür Alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/487568
1-İdarenin
a) Adresi : Ahmet Bedevi Mah. Halil Erdoğan Cad. Akhisar Yolu Üzeri 45040 ŞEHZADELER/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2362311191 - 2362316378
c) Elektronik Posta Adresi : manisa@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Müdürlükleri için toplamda 1.485.000 Kilogram Kömür Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Teknik Şartnamede adı ve adresleri belirtilen Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Müdürlüklere teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Kömürlerin teslimatı Müdürlüklerin depolarının doluluk durumuna göre topluca veya peyder pey yapılacaktır. Kömür idarenin talebine müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde teslim edilecektir. Kömürün nakliyesi ve idarenin göstereceği yere istiflenmesi Yükleniciye aittir. Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği esasları dahilinde muayene ve kabul komisyonu oluşturulacaktır. Kömür gündüz ve mesai saatleri içinde muayene ve kabul komisyonu üyeleri tarafından teslim alınacaktır. Ancak İdarece ısınma ve sıcak su temininde sıkıntı çekileceğinin anlaşılması halinde, muayene ve kabul komisyonu ve diğer teslim alma personeli ( İlgili vardiyada görevli kaloriferciler) hazır bulundurularak, mesai saatleri dışında da kömür teslim alınabilir. Kömürü getiren araçlar muayene ve kabul komisyonu nezaretinde dolu olarak kantarda tartılacak ve tartı fişi alınacak, boşaltma işlemi tamamlanınca, araç boş olarak aynı usul ile yeniden kantarda tartılacak ve nihai tartı fişi alınarak, aracın dolusuna ait tartı fişindeki (plaka numarası, tartı saati, ağırlık vb.) bilgiler karşılaştırılacaktır. Tartıya gidip gelirken ve tartı esnasında, araç sürekli gözetim altında tutulacak, ağırlığı değiştirecek herhangi bir şeyin araca yüklenmesine veya boşaltılmasına müsaade edilmeyecek, tartma işlemi esnasında da kantar operatörünün yanında bulunularak tartı işlemi bizzat yaptırılacaktır. Kömür Tevzi Müessesinden verilen kantar tartı fişleri ile Kurumca yaptırılan tartılardan miktarı en düşük olana göre Kömür Teslim Alma Tutanağı (Ek-1) teslim ve tesellüm edenlerce düzenlenerek imzalanacak ve imzalı kömür teslim alma tutanağı, kısmi muayene ve kabul tutanağı (Ek-2, Ek-3) Kömür Tevzi Müessesinden verilen kantar tartı fişlerinin fotokopileri ile dolu ve boş tartıya ait 2 adet kantar fişi İdareye verilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : GÜZELYURT MAH. 5733 SOK. NO:30 YUNUSEMRE/MANİSA
b) Tarihi ve saati : 06.11.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Herhangi bir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenmiş Satış İzin Belgesi,
Üreticiler için kömür ocağının bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenmiş Uygunluk İzin Belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı),
Dağıtıcılar için herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi (dağıtıcı tarafından fotokopisi onaylı),
Satıcılar için herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı)
belgelerinin teklif zarfında sunulması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim belgesi
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince verilen Uygunluk İzin Belgesinin teklif zarfında sunulması zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Yurt içi ve Yurt dışında kamu veya özel sektördeki kömür alım işleri

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GÜZELYURT MAH. 5733 SOK. NO:30 YUNUSEMRE/MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR