KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Katı yakıt alınacaktır

KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981538
Şehir : Kayseri / Talas
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ MEYDAN 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/179763
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KÖMÜR, LİNYİT, İTHAL, TİP 1: 228.000 KG. ODUN, YUVARLAK KURU : 20.000 KG. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KIÇIKÖY MAH. AHMET YESEVI CAD. 38280 - TALAS / KAYSERİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR.
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(KAYSERİ)
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR VE ODUN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/179763

1-İdarenin
a) Adresi : KIÇIKÖY MAH. AHMET YESEVI CAD. 38280 TALAS/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3524375809 - 3524372734
c) Elektronik Posta Adresi : fekici2@jandarma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : KÖMÜR, LİNYİT, İTHAL, TİP 1: 228.000 KG. ODUN, YUVARLAK KURU : 20.000 KG.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : TEDARİK BİLGİLERİ ÇİZELGESİNDEKİ BİRLİKLERE BELİRTİLEN MİKTARLARA GÖRE TESLİMAT YAPILACAKTIR.
c) Teslim tarihi : İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİYE AYRICA BİR İŞE BAŞLAMA TALİMATI GÖNDERİLMEYECEK OLUP, İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN MALZEMELER 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TEDARİK BİLGİLERİ ÇİZELGESİNDE BELİRTİLEN BİRLİKLERE VE BELİRTİLEN MİKTARLARDA KÖMÜR VE ODUN YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KIÇIKÖY MAH. AHMET YESEVI CAD. 38280 - TALAS / KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 16.05.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. İTHALATÇILAR; İTHALATÇI KAYIT BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ),
2. ÜRETİCİLER; UYGUNLUK İZİN BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ),
3. DAĞITICILAR; HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ),
4. SATICILAR; HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ) İLE KATILABİLİRLER.
5. BU ŞARTNAMEDE İSTENEN BELGELERE SAHİP FİRMALARIN ÜRÜNÜNÜ SATMAYA VE BELGELERİNİ KULLANMAYA YETKİ VERDİĞİ FİRMALAR DA İHALEYE KATILABİLECEKTİR. BU YETKİ BELGELERİNİN ASLI VEYA YURTİÇİ FİRMALAR İÇİN ASLINA UYGUNLUĞU NOTERCE ONAYLANMIŞ ÖRNEKLERİ, YURT DIŞI FİRMALAR İÇİN İSE İLGİLİ ÜLKEDEKİ T.C. ELÇİLİK/KONSOLOSLUK ONAYLI VEYA APOSTİLLE KAŞELİ OLARAK TEKLİF ZARFI İÇERİSİNDE KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA SUNULACAKTIR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI TALAS/KAYSERİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI TALAS/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR