VAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Katı yakacak satın alınacaktır

VAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01198410
Şehir : Van / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

VAN OLAY 27.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/382130
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
FINDIK KÖMÜR ton 45 SOBALIK KÖMÜR ton 5 KARPUZ KÖMÜR ton 101,5 FINDIK KABUĞU ton 10 ODUN ton 7,5 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
VAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

VAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

KATI YAKACAK ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/382130

1-İdarenin
a) Adı : VAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ABDURRAHMAN GAZİ MAH. İSKELE CAD. NO:230 TUŞBA/VAN
c) Telefon ve faks numarası : 4322177030 - 4322177533
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : KATI YAKACAK ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : FINDIK KÖMÜR ton 45 SOBALIK KÖMÜR ton 5 KARPUZ KÖMÜR ton 101,5 FINDIK KABUĞU ton 10 ODUN ton 7,5
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1 Bostaniçi Futbol Sahası 2 Bostaniçi Spor Salonu 3 Dumlupınar Spor Salonu 4 Süphan Spor Salonu 5 İşgemFut.Sah.SüphanGenç.Mrk. 6 Sanayi Futbol Sahası 7 Gevaş İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi 8 Bahçesaray Spor Salonu 9 Gürpınar FSM 10 Çaldıran Genç.Merk.Futbol Sah. 11 Gürpınar Futbol Sahası ve Gençlik Merkezi 12 Gevaş Abalı Tesisi 13 Gevaş Abalı Kafeterya Yukarıda belirtilen tesislere dağıtım yapıldıktan sonra geriye kalan Odun ve Kömür Kurumun belirlediği yere depolanacaktır
ç) Süresi/teslim tarihi : Kömür dağıtımı 15.10.2020 ve 15.11.2020 tarihleri arasında teslim edilecektir. ( idare dağıtım tarihlerinde iklim şartlarına bağlı değişiklik yapma yetkisine sahiptir.)
d) İşe başlama tarihi : 15.10.2020-15.11.2020 tarihleri arası

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.08.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : VAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekliler; Faaliyet gösterdikleri ilde bulunan valiliklere bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmiş olan '' Katı Yakıt Satış İzin Belgesi '' ne ait bilgileri yeterlilik tablosunda belirtecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkiVAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONUn belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR