ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Katı ve sıvı yakacak satın alınacaktır

ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/369261
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
YAKACAK ( KATI YAKACAK ( 163 TON ODUN, 3.414 TON PORTAKAL TİPİ KÖMÜR, 111 TON FINDIK TİPİ KÖMÜR) VE SIVI YAKACAK (11 TON FUEL OİL 4,286 TON KALYAK, 31 TON MOTORİN, 5 TON DÖKMEGAZ) ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.09.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SOĞUKSU MAHALLESİ HAMİDİYE CADDESİ NO: 59 MURATPAŞA/ ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YAKACAK ALIMI ISINMA AMAÇLI KATI YAKACAK ( ODUN, KÖMÜR) VE SIVI YAKACAK (FUEL OİL 4, KALYAK,, MOTORİN, DÖKME GAZ ) ALIM İŞİ
ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


YAKACAK ALIMI ISINMA AMAÇLI KATI YAKACAK ( ODUN, KÖMÜR) VE SIVI YAKACAK (FUEL OİL 4, KALYAK,, MOTORİN, DÖKME GAZ ) ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/369261
1-İdarenin
a) Adresi : SOGUKSU MAH. HAMIDIYE CAD 59 07100 ANTALYA MERKEZ (BÜYÜKŞEHİR)/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2422386000 - 2422386111
c) Elektronik Posta Adresi : ihale07@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : YAKACAK ( KATI YAKACAK ( 163 TON ODUN, 3.414 TON PORTAKAL TİPİ KÖMÜR, 111 TON FINDIK TİPİ KÖMÜR) VE SIVI YAKACAK (11 TON FUEL OİL 4,286 TON KALYAK, 31 TON MOTORİN, 5 TON DÖKMEGAZ) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 15 İLÇE 197 OKUL MÜDÜRLÜĞÜ AYRINTILARI TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 (Üç) iş günü içerisinde mal teslimine başlanarak 30 takvim günü içerisinde mal teslimi bitirilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : SOĞUKSU MAHALLESİ HAMİDİYE CADDESİ NO: 59 MURATPAŞA/ ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 04.09.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
-1-KATI YAKIT ODUN VEYA KÖMÜR İTHALATÇILAR ; İTHALATÇI KAYIT BELGESİ (ASLI/ ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ).
-2- KATI YAKIT ODUN VEYA KÖMÜR ÜRETİCİLER ; UYGUNLUK İZİN BELGESİ (ASLI/ ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ).
-3- KATI YAKIT ODUN VEYA KÖMÜR DAĞITICILAR; HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİ (ASLI/ ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ).
-4-KATI YAKIT ODUN VEYA KÖMÜR SATICILAR ; HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ SATICI KAYIT BELGESİ (ASLI/ ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ).
-5-SIVI YAKIT ( FUEL OİL 4, KALYAK, MOTORİN VE DÖKME GAZ) İÇİN İSE ; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda; EPDK (nerji Piyasası Düzenleme Kurumu)' ndan alınmış ve vize süresi geçmemiş dağıtıcı lisansı, isteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda ; EPDK ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)' ndan alınmış ve vize süresi geçmemiş bayilik lisansı ve bayi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğin devam ettiğine dair belge veya bayilik sözleşmesi, (Belgenin aslı veya noter tastikli sureti)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRE YAPILAN İSINMA AMAÇLI KATI VEYA SIVI YAKIT SATIŞ İŞİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR